Om skolan

Vi erbjuder verksamhet och utbildning för barn mellan ett och tolv år. Vi har en förskola med fyra avdelningar, grundskola F-5, fritidshem, och fritidsklubb. Skolan ligger vid skogskanten vid fotbollsplanen.

Vår skola är byggd i början på 1950-talet och tillbyggd i början på 2000-talet. Vi har en skolgård där vi även har nära till naturen. Skolans cirka 90 barn går i ålderblandade klasser F-1, 2-3 och 4-5. På Tolleredsenheten arbetar ca 30 personer

Grundskolan, F-5 samt fritidshem och fritidsklubb

Tolleredskolan ligger intill skogen med dess möjligheter till lek och lärande. Elever från förskoleklass till år 5. Vi är en liten skola med stora möjligheter till samarbete mellan klasserna.

Barnen är indelade i F-1 , 2-3 och 4-5. Olika personalkategorier har ett gemensamt ansvar för elevens dag och lärande.

Vi arbetar med olika former mot kränkande behandling, bland annat genom kamratstödjare. I ämnet livskunskap ingår förebyggande värdegrundsarbete.

Trygghetsteamet är en viktig del för oss.

Vi utgår från det kompetenta barnet som har en vilja och lust att lära. Leken är en viktig del av elevens utveckling och lärande. Vi har samarbete med kulturskolan som undervisar år 5 i musik och eleverna i år 4 får en stor del av sin musikundervisning i skolans blåsorkester.

Vi har ett fritidshem Turbinen med barn från F-1 och ett fritidshem Forsen 2-3. Fritidsklubben Berget år 4 och 5.

Pedagoger

Förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, barnskötare och fritidsledare arbetar i tre arbetslag. Denna samverkan med gemensam planering, gemensamma ansvarstagandet för arbetsenhetens barn bidrar till den helhetssyn, som vi tycker är grunden för barnens lärande och fostran.

En relativt liten enhet, som erbjuder alla verksamheter, har många fördelar. En av dessa är att alla på enheten känner varandra väl. Detta, tillsammans med ett nära samarbete med föräldrarna, skapar trygghet och god atmosfär.

Stora möjligheter till nära samverkan mellan förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb bidrar till en sammanhållen enhet och smidiga övergångar mellan de olika verksamheterna.

För att utveckla kreativiteten har vi ett fritt skapande arbetssätt, där barnen får ta ansvar och får utlopp för sin fantasi.