Om Berghultsenheten

Berghult erbjuder verksamhet och utbildning för barn mellan 1 och 12 år. Vi har tre förskolor och en grundskola, F-5, med fritidshem och fritidsklubb.

Berghultsskolan ligger i den södra delen av Floda, med sin förskola - Berghults förskola - vid skolan och Nordåsens förskola samt Violens förskola  på gångavstånd från skolan.

Alla är naturskönt belägna. Närheten till naturen erbjuder goda möjligheter till undervisning i natur och miljö.

Vi tror på det kompetenta barnet

Vi arbetar utifrån en tro på det kompetenta barnet. Planering och aktiviteter utgår från barnens behov. Vi låter leken få stort utrymme, det är i barns lek som mycket av utvecklingen och lärandet sker. Genom leken tränar barnet olika förmågor, bland annat språk, motorik, turtagning och matematisk uppfattning. Alla våra förskolor har skog på nära håll vilket vi gärna utnyttjar. Vi arbetar med utomhuspedagogik samt miljö- och hälsoarbete.

Utveckling och engagemang

Som utvecklingsredskap använder vi oss av Ecers; ett mätinstrument för förskoleverksamhetens kvalitet samt aktionsforskning; ett sätt att utveckla verksamheten beroende på den specifika avdelningens behov. På vår enhet har vi engagerade pedagoger som vill och tar ett stort ansvar för våra prioriterade målområden. Genom att vi arbetar med Aktionsforskning i förskolan och arbetslagens egna prioriterade mål (APM), utifrån de nationella och kommunala målen, når vi ett stort engagemang. Våra pedagoger har ett engagemang för olika pedagogiska frågor samt ett intresse för att samverka och utbyta idéer med varandra. Att arbeta med arbetslag och barn/elevers lärande under hela dagen är också en av anledningarna till att måluppfyllelsen är god. Många vuxna med olika kompetenser finns runt barnen.

Delaktighet och samverkan

Vi arbetar mycket med barn/elevers delaktighet, dels på grupp nivå men också i olika råd. Att alla förstår vad vi skall göra och varför är viktigt.

Samverkan med våra vårdnadshavare är också av bra kvalité, de kommer t.ex. på utvecklingssamtalen och på övriga träffar samt har en stor vilja och engagemang i vårt arbete med deras barn. Vi i förskola, skola och fritids arbetar tillsammans med barnens utveckling.

Vill du läsa mer om förskolorna och skolorna i enheten - se nederst på sidan