Arbetsenhetsråd

Arbetsenhetsråd ska finnas i varje arbetslag/avdelning de ska bestå av föräldrarepresentanter, pedagoger och i skolan även av elever.

Arbetsenhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag.

  • Föräldrarna/eleverna ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.
  • Föräldrars/elevers synpunkter beaktas när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  • Föräldrarna/eleverna görs delaktiga i utvärderingen av verksamheten.