Studie- och yrkesvägledning

Lerums kommun har beslutat att anställa personal med adekvat utbildning för studie- och yrkesvägledning på de skolor som ansvarar för elever i åk 6 - åk 9.

Eleverna i åk 5 har tillgång till studie- och yrkesvägledning i samband med övergången till åk 6

Ansvar att upplysa

Frågor om studie- och yrkesvägledning lyfts fram i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, kapitel 2.6 Skolan och omvärlden. Alla som arbetar i skolan har ett särskilt ansvar att ta upp frågor som rör närsamhället och dess arbetsliv samt att ge eleverna kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning.

Elevernas frågor i vardagen som handlar om framtiden och val av yrke/studier tas tillvara på och bemöts av lärare i alla årskurser. Skolan ska verka för att elevernas studie- och yrkesval inte påverkas av kön eller social eller kulturell bakgrund.