Om förskolan

På förskolan har vi fem avdelningar.

Övergripande mål

Läsåret 2017-2018 kommer vi att arbeta med tre övergripande mål:

  • Barns skapande - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapandeförmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfaranheter i många uttrcksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Lpfö98/10
  • Lika möjligheter - lika rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Lpfö98/10
  • Hållbar utveckling- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälla påverkar varandra. Lpfö98/10

För att nå dessa mål lägger vi fokus på lärmiljöer, pedagogernas förhållningssätt och pedagogisk dokumentation som synliggör lärprocesser.