Information till föräldrar med barn i år 5

Publiceringsdatum : 2016-01-28

Information till föräldrar gällande övergång från år 5 till år 6.

När vi sätter samman nya klasser till årskurs 6 på Alléskolan så strävar vi efter att ha en jämn fördelning av flickor och pojkar i klasserna. Vi vill också ha en bra fördelning utifrån ett socialt och kunskapsmässig perspektiv. Alléskolan tar utgångspunkt i hur grupperna fungerar på F-5 enheterna. Beslut om lämplig gruppindelning fattas av avlämnande lärare, med stöd av elevhälsoteamet på respektive enhet. Föräldrar har ibland önskemål om gruppindelning, dessa framförs i så fall till ansvarig pedagog på F-5skolan. Om det är möjligt och de tycker att det är lämpligt så kan de som klasslärare ta hänsyn till det. Alla önskemål lämnas till pedagogerna på F-5 senast den 18 mars. Ibland kan det finnas önskemål från elever som går i två olika klasser på F-5 skolorna att få gå i samma klass på Alléskolan. Om det är lämpligt så är det inget hinder från Alléskolans sida. På Alléskolan sätter vi samman elevgrupper från olika skolor av flera anledningar ex. genom att lära känna fler ungdomar så skapar eleverna ett större kontaktnät vilket bl.a. leder till att eleverna känner större trygghet på skolan och har möjlighet att få nya vänner. Ansvarig för sammansättningen av de nya klasserna är Sara Carlsson Hägglund, kurator på Alléskolan. Har man som förälder information som man önskar lämna direkt till Alléskolan går det bra att maila sara.carlsson-hagglund@lerum.se eller ringa 0302-521661 senast den 22 april.

 • Informationsmöte för alla föräldrar, Rektor Alléskolan, 25 januari kl.18.30 Alléskolan, Stora matsalen
 • Sista dag för inlämning av Val av Skola, Vårdnadshavare 8 februari
 • Intervjuer med elever Elevhälsopedagoger, pedagoger F-5 senast 24 mars
 • Sista dag att lämna önskemål angående gruppindelningar till F-5 den 18 mars
 • Arbete med att sätta samman nya klasser. SCH, ÅHA i April
 • Sista dag för att lämna in synpunkter till SCH när det gäller klassplacering den 22 april
 • Skicka klasslistor till F-5 lärare på remiss. SCH v. 17
 • Beslut om klasser och placering i arbetslag. Alléskolans rektorer och elevhälsoteam v. 19
 • Dela ut klasserna till berörda arbetslag på Alléskolan och till F-5skolorna. SCH v. 19
 • Skicka ut klassammansättningen till berörda familjer. SCH v. 19
 • Aktiviter/besök på Alléskolan Arbetslaget-Alléskolan 25 maj kl. 12.30-14.00
 • Överlämnande av de nya klasserna, pedagog från avlämnande skola – arbetslag på Alléskolan. Beskrivning av elevernas måluppfyllelse i respektive ämne (se särskild plan). SCH ansvarar för schema 12 juni
 • ”Lära känna varandra”- aktiviteter under de första skolveckorna, dels inom klassen och dels med alla klasser i enheten. Fadderverksamhet.  Arbetslaget-Alléskolan Augusti/september
 • Gemensam dag för alla sexor med samarbetsövningar och roliga aktiviteter. Fritidsgården, Elevhälsoteamet, Arbetslagen Augusti/september
 • Första föräldramötet på Alléskolan. Samtliga lärare i arbetslaget deltar. Arbetslaget-Alléskolan, Elevhälsoteamet Augusti/september
 • Gruppstärkande arbete i samarbete med dramapedagog. Martina Svärd, dramapedagog Höstterminen (längre vid behov)
 • Tidiga utvecklingssamtal/inskolningssamtal. Arbetslaget-Alléskolan September - oktober
 • Föräldrabesök i skolan.  Pia Strömberg, skolvärdinna Höstterminen
 • Namnförklaringar: SCH: Sara Carlsson Hägglund, kurator Alléskolan ÅHA: Åsa Hagström, specialpedagog Alléskolan