Arbetsenhetsråd

Arbetsenhetsrådens syfte är att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära barnens/elevernas vardag.

Detta ska ske genom att

  • föräldrarna/eleverna ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  • föräldrars/elevers synpunkter beaktas när det gäller planering och genomförande av verksamheten,
  • föräldrarna/eleverna görs delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Inflytandet omfattar inte frågor som berör enskilt barn, elev eller personal.

I arbetsenhetsrådet ingår valda representanter för föräldrar, elever i lämplig ålder samt personal. Föräldra- och elevrepresentationen ska vara i majoritet.