Enhetsråd

Enhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor.

Det kan gälla frågor rörande budget, lokal arbetsplan, läroplan, verksamhet, utvärdering, organisation, miljö, framtidsfrågor med mera. Inflytandet omfattar inte frågor som berör enskilt barn, elev eller personal.

Sammansättning
Föräldrarepresentanter, personalrepresentanter och rektorer.

Val av representanter
Föräldrarepresentanterna  väljs på läsårets första föräldramöte. Personalrepresentanterna väljs på arbetsplatsträff i maj.

Antal möten
Två möten på höstterminen och minst två möten på vårterminen, där vi arbetar med temafrågor. Vid behov har vi fler.

Ordförande
En av rektorerna är ordförande.

Kallelse med dagordning
Kallelse med dagordning skickas en vecka före mötet via e-post.

Dokumentation
Minnesanteckningar från mötet distribueras till alla föräldrar.

Kommunikation mellan föräldrar och föräldrarepresentanter
Kallelser och dagordningar distribueras till alla föräldrar. De får på detta sätt kännedom om vad som ska tas upp och kan lämna sina synpunkter till sina föräldrarepresentanter.

Enhetsrådsmöten vårterminen 2015
Enhetsråd/öppet forum: 12 mars kl 18.30. Föreläsning om omvärlds- och framtidsspaning med Christian Jerhov. Anmäl er via mail till klassansvarig innan den 9 mars. Varmt välkomna!