Hur man väljer skola

Det finns både kommunala och fristående skolor att välja mellan i vår kommun. Inför valet bjuder de kommunala skolorna till informationsträffar där skolorna berättar mer om skolan och dess inriktning.

Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver inte välja skola igen.Förskoleklassen är en frivillig skolform för barn från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Som sexåring har barnet rätt att börja i årskurs 1.Om eleven inte deltagit i förskoleklassen görs valet av skola i samband med att barnet ska börja i årskurs 1.

När görs valen?

Ansökan till förskoleklass och årskurs 1 kan göras under perioden 12 december 2016 till 31 januari 2017. Här har du möjlighet att välja den skola där du önskar att ditt barn ska gå i.

Information om val till årskurs 6 kommer att publiceras på hemsidan och delas ut på skolorna från och med den 23 januari. Ansökan till årskurs 6 kommer att kunna göras under perioden 23 januari till 3 mars 2017. 

Så här ansöker du

Du gör ditt skolval till förskoleklass genom att logga in på e-tjänsten Val av skola. Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Observera att båda vårdnadshavarna ska godkänna skolvalsansökan för att den ska registreras! Detta sker genom att en vårdnadshavare loggar in via e-tjänsten och gör en skolvalsansökan. Den andra vårdnadshavaren ska sedan logga in för att acceptera eller avböja skolvalet. När båda vårdnadshavarna svarat registreras skolvalet och båda vårdnadshavarna får en bekräftelse på ansökan via e-post.

Val till årskurs 6 kommer som tidigare år att ske via skolvalsblankett. Information om skolvalet och skolvalsblankett kommer att finnas på hemsidan från och med den 23 januari.

Informationsträffar

 

Det finns 14 kommunala och två fristående skolor att välja mellan i vår kommun. För att göra det lättare för er att välja bjuder vi in till informationsträffar där vi berättar mer om varje skola och dess inriktning.  Information om skolvalet samt datum och tider för informationsträffar, hittar du i dokumentet Val av skola år 1 – informationsblad  längst ner på denna sida. Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänst, går det även att ansöka via dokumentet Val av skola år 1 - valblankett  som du hittar längst ner på denna sida. 

Principer för skolplacering i Lerums kommun

Huvudregeln är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om det finns fler sökande än platser och den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska kommunen enligt skollagen placera eleven vid en annan skolenhet (första stycket 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 §).

En skola nära hemmet för elev i förskoleklass och grundskola årskurs 1 definieras som 2 kilometer, där kortaste användbara gångväg från folkbokföringsadress till skolan avses.

Urvalsgrunder vid placering 

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande, görs ett urval enligt några förutbestämda principer. 

Från och med läsåret 2017/2018 gäller syskonförtur som en urvalsgrund vid skolval till förskoleklass och grundskola årskurs 1 om den sökta skolan ligger nära hemmet, det vill säga 2 kilometer och det finns syskon som går på den sökta skolan i förskoleklass – årskurs 2 vid söktillfället.

Se urvalsgrunder vid skolplacering nedan:

  • Elev med dokumenterade särskilda behov av social karaktär, vilka bedöms utgöra synnerliga skäl för att bli placerad vid vald skolenhet. Kommunen gör bedömningen och beslut fattas av verksamhetschef. 
  • Syskonförtur gäller vid skolval till förskoleklass och grundskola årskurs1 om den sökta skolan ligger nära hemmet, det vill säga 2 kilometer och det finns syskon som går på den sökta skolan i förskoleklass – årskurs 2 vid söktillfället. 
  • Placering enligt den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ. 

I exemplet nedan har båda elev A och B valt skola Y i första hand. Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y och får platsen, eftersom det skulle bli längre för elev B att gå till skola X.

Beslut om placering enligt kommunens urvalsgrunder kan endast överklagas med laglighetsprövning till Förvaltningsrätten. Genom laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det kan inte överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Elever som flyttar in under terminen och därför inte gör sitt skolval under skolvalsperioden väljer också utifrån huvudregeln om fritt skolval. I den mån vald skola inte har plats erbjuds eleven en annan skola nära hemmet.Sådant beslut om placering grundas på skollagen 10 kap. 30 § andra stycket om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Beslutet kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, som prövar lämpligheten av beslutet.