Om förskolan

Vi är 22 barn på Vitsippans förskola och fyra pedagoger. Vi delar in barnen i två till fyra lärgrupper under delar av dagen för att skapa en lugn och trygg miljö.

Det här gör vi på förskolan under dagarna. Se filmen nedan:

 

 

Övergripande mål

Läsåret 2018-2019 kommer vi att arbeta med tre övergripande mål.

Barns skapande - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Lpfö 98/16 

Lika möjligheter - lika rättigheter utifrån diskrimineringsgrunderna - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra. Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Lpfö 98/16

Hållbar utveckling - Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Lpfö 98/16

 För att nå dessa mål lägger vi fokus på lärmiljöer, pedagogernas förhållningssätt och     pedagogisk dokumentation som synliggör lärprocesser.