Gröna

Gröna är en yngrebarnsavdelning

I vårt arbete utgår vi från förskolans läroplan Lpfö-98 samt Kommunens verksamhetsplan Planerna är indelade i olika målområden.

Grundläggande värden och förhållningssätt

En god miljö för barns lärande och utveckling präglas av att alla blir sedda, ställs inför relevanta krav och får uppleva att de duger.

Utveckling och lärande

För att lyckas skapa goda förutsättningar måste verksamheten präglas av trygghet, livsglädje, kreativitet, upptäckarglädje och tydliga förväntningar. 

Inflytande och delaktighet

All verksamhet skall bedrivas under demokratiska former och den ska förbereda barn för ett aktivt samhällsliv för att utöva inflytande, göra egna val och kunna ta ett personligt ansvar.

Hur arbetar vi då?

Vi tar vara på hela dagen och se lärandet som en naturlig del av vardagen. Vi låter leken vara grunden för inlärning och utveckling. Vi vuxna leker tillsammans med barnen. Låter barnen få göra egna små val. Vid måltider kan barnen till exempel få välja mjölk eller vatten, hårt eller mjukt bröd. Barnen kan även få välja aktivitet som till exempel pussla, rita, vattenlek med mera.

Vi stimulerar barnens språkutveckling genom samtal, läsa böcker, sätta ord på allt vi gör och genom sånger, ramsor, rytmik och lekar.

Vi arbetar i små grupper där vi kan ge barnen tid och utrymme att själva få pröva och träna olika saker som till exempel av- och påklädning, ta mat och få breda sin egen smörgås. Låta barnen få hjälpa och lära av varandra.

Låta barnen få vara delaktiga i de vardagliga sysslorna som dukning med mera, allt ifrån sin egen utveckling.

Det är viktigt att vi vuxna är goda förebilder för barnen och att vi alla skrattar och har roligt tillsammans.

Genom att regelbundet göra skogsutflykter med de äldre barnen så väcker vi nyfikenheten för naturen och dess växlingar. Vi källsorterar och har egen matavfallskompost där barnen får vara delaktiga.

Vi tycker att det är viktigt att föräldrarna känner sig delaktiga i vår verksamhet och har bland annat ett arbetsenhetsråd där föräldrar har möjlighet att framföra sina synpunkter på verksamheten. Tillsammansdagar, drop in kaffe, föräldramöten, sommarfester och individuella utvecklingssamtal är en naturlig och återkommande del av vår verksamhet.

Genusarbete och jämställdhet

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Pojkar och flickor ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Alla barn oavsett kön och kulturell bakgrund skall behandlas lika.   

Barnen ska få positiva minnen från sin förskoletid.

Vi som arbetar

  • Elisabeth Andersson - Förskollärare
  • Annika Molin - Barnskötare
  • Emma Olsson - Förskollärare
  • Elin Letterström - Barnskötare
    
 

Vill ni veta mera?

Ring oss gärna och kom på besök.
Tel: 0302- 52 21 53