1217 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Riddarstensgården

  Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom varje enhet finns

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 2. Vad får man spola ner i avloppet?

  Vi i hushållen spolar ner mer skräp än industrin. I avloppet hamnar allt från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 3. Vattenkvalitet

  Mjukt vatten Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, mellan 2-3°dH (tyska hårdhetsgrader). Vattnets hårdhet påverkar bland annat hur mycket disk- och tvättmedel som behöver doseras,

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 4. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 5. Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

    Förslaget Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 6. Detaljplan för bostäder norr om församlingshemmet

  Bakgrund Förvaltningen fick i uppdrag att leta centrumnära kommunala tomter för ett trygghetsboende. Två tomter ovanför församlingshemmet norr om Västra stambanan vid Hästhagsvägen i

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 7. Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor.  Planens

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 8. Tack för ditt svar!

  Ditt svar hjälper oss i vårt arbete. Efter en sammanställning av de svar som kommer in undersöker vi vilka platser vi skulle kunna gå vidare med.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 9. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 10. Buller och luftkvalitet

  Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare och företagare. En

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 11. Ombyggnation av Torpskolan och Knappekullaskolan

  Lerums kommun växer och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtida behov har kommunstyrelsen beslutat att Torpskolan och Knappekullaskolan ska byggas om för att kunna ta

  Senast uppdaterad 2018-02-12

 12. Cirkulationsplats Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

  Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 13. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 14. Garage

  Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 15. Att tänka på om du vill inreda din vind

  Kontakta alltid bygglovsenheten för att få reda vilka regler som gäller för ditt område. Se under kontakt här ovanför.Att inreda vinden till bostadsyta kräver alltid bygglov.

  Senast uppdaterad 2013-01-30

 16. Tekniskt samråd

  Vid samrådet görs en genomgång av arbetenas planering, tekniska lösningar, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll samt den samordning som behövs. På samrådsmötet verifieras att

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 17. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 18. Felanmälan

  Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst, läs mer längre ner på sidan under Ladda hem.

  Senast uppdaterad 2016-05-09

 19. Hantering av personuppgifter

  Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på VA-enheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller. 

  Senast uppdaterad 2018-05-03

 20. Egen brunn

  Placera din dricksvattenbrunn  så att den är skyddad från föroreningar som avlopp, gödselupplag, åkermark, vägsalt och dylikt. En tumregel är att brunnen alltid ska ligga uppströms

  Senast uppdaterad 2012-05-22