ASL

Att skriva sig till läsning

Bärbar dator

Projektet "Att skriva sig till läsning"startade våren 2009 på Hulanskolan. 

Projektet kommer att fortgå i 4 år.

 

Projektet går ut på att prova på ett annat arbetssätt för barn att lära sig läsa. Idén kommer från en norsk forskare, Arne Trageton, med inriktning på läs- och skrivinlärning,  som under många år drivit sin tes om att det är enklare att lära sig skriva än att läsa och att man därför redan i de tidiga åren i skolan låter eleverna skapa ord och texter med datorns hjälp. Först när eleverna är motoriskt mogna för att skriva för hand tar man in pennan. Grundtanken är att små barns motorik inte är tillräckligt utvecklad för att med lätthet skriva bokstäver, vilket kan stå i vägen för dem i skapandet av texter.

 Deltagare i projektet startade med förskoleklass och år 1, året efter arbetar man vidare med samma elever som då är ett år äldre samt för in arbetssättet i de nya förskoleklasserna osv.

Våren ägnades åt förberedelsearbete och flera studiebesök gjordes, bland annat i Myggenässkolan på Tjörn som arbetat på detta sätt i flera år. En bit in i höstterminen startade vi upp arbetet med eleverna.
Alla deltagande klasser har tillgång till fyra datorer (utan Internetkoppling), med ordbehandlingsprogram installerat (Open Office) och på några av datorerna finns även två talsyntesprogram installerade, Vital och Talande tangentbord, som kan läsa upp skärmtexten.

Praktiskt kan det gå till på följande sätt:

Eleverna arbetar två och två vid datorn och med exempelvis en saga. De får tillsammans hitta på en saga och skriva ner den med hjälp av datorn. Från början kan bokstäverna komma lite huller om buller. Pedagogen i klassen låter också barnen återberätta sagan och skriver själv ner en "korrekt" version under den andra.
Eleverna får sedan jämföra texterna, börja med att leta rätt på en bokstav de känner igen, ringa in den. Längre fram ord och meningar. Undan för undan lär sig eleverna att forma ord och berättelser som också andra kan läsa och förstå.
Elevernas arbeten skrivs ut och de ritar till, sedan läser de upp det för resten av klassen.

Fortlöpande händelser i projektet

Mätresultat augusti 2012
I maj gjordes mätningar av läsförståelese i förskoleklass samt år 1, 2 och 3. Måluppfyllelsen för samtliga klasser är mycket god. Läsförståelse i år 2 har exempelvis 100% måluppfyllelse. Årskurs 3 är särskilt intressant i år eftersom dessa barn har arbetat med att skriva sig till läsning sedan de började skolan. Här är måluppfyllelsen för läsning i svenska år 3 98%.

 Det är viktigt att komma ihåg att underlaget är ganska litet vilket gör det svårt att dra några definitiva slutsatser. En liten förändring i en grupp ger stort genomslag på siffrorna så dessa bör behandlas med viss försiktighet. Intressant är dock att notera att Hulan har högre resultat än Referensskolan, både vad gäller nationellt prov och övergripande måluppfyllelse för läsning i år 3, något som kan tyda på att arbetet med ASL har varit en metod som gett fler elever bättre förutsättningar för läsinlärning. Fler och större mätningar måste dock göras för att man ska kunna påvisa att så är fallet.


Det mest intressanta och anmärkningsvärda är emellertid att pojkar visar högre måluppfyllelse än flickor på ASL-skolan medan på Referensskolan har flickor påtagligt högre resultat. Vi vet sedan tidigare att pojkar rent generellt har sämre skolresultat än flickor vilket kan tyda på att denna metod gynnar pojkars läsinlärning. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat på ASL-skolan är inte stor men med tanke på att förhållandet brukar vara det omvända så är skillnaden de facto större än vad som syns i jämförelsen.

Lägesrapport augusti 2012 

Inför terminsstart var Agneta Nelson Danevad och Susanna Hallonsten från Hulanskolan i Gråbo och berättade om ASL. Träffen var ett informationsmöte då Gråbo nu går in i ASL-fasen och ville bli informerade samt inspirerade. Dels pratade vi om vilka resurser och förutsättningar som krävs för att arbetet med ASL ska lyckas och dels visade vi på elevexempel och berättade hur arbetet med ASL ser ut i vardagen på Hulanskolan. 

Det är alltid glädjande att få sprida den kunskap vi fått med oss hittills och vi ser fram emot framtida träffar och ett gott samarbete!

Studiebesök under våren 2012

Under våren hade Hulanskolan tagit emot studiebesök. Först ut var pedagoger från Trollhättan som kom tillsammans med en rektor. De var särskilt intresserade av hur Att skriva sig till läsning fungerade i förskoleklassen, men även andra klasser fick påhälsning.   Kommunfullmäktiges beredning för skola och utbildning kom också för ett studiebesök under maj månad. Beredningen håller just nu på med ett arbete om hur ny teknik kan användas i skolan och ett led i detta har också varit att göra studiebesök. Detta har också gjorts både runtom i Sverige och utomlands, men nu var det alltså dags att se hur man arbetar på hemmaplan.   Vi har bland annat fått vara med och titta på när barnen skrivit faktatexter, sagor och mattesagor. Barnens skrivglädje har inte gått att ta miste på! Besökarna har varit ganska imponerade av hur långa texter barnen producerat och hur gärna de delat med sig av sina alster i form av högläsning för hela klassen, även då många vuxna som de inte känner har varit med i klassrummet. En annan sak som har varit slående är hur bra barnen samarbetat och att det har varit en sådan påtaglig arbetsro i klassrummet, trots att många barn arbetat med olika uppgifter samtidigt.  Det mest bestående intrycket hos båda studiebesöksgrupperna har dock varit kvalitén på texterna i förhållande till barnens ålder och inte minst den stora skrivarglädje som vi har fått se prov på i alla klasserna!

Lägesrapport december 2011 

Hösten 2011 tog jag över jobbet som projektledare för Att skriva sig till läsning på Hulanskolan. Det har varit ett mycket spännande och givande arbete. För mig blev det en tacksam roll att få komma in i ett projekt med engagerade och duktiga pedagoger som haft en sådan positiv inställning till arbetssättet som sådant och som också varit engagerade i att vidareutveckla detsamma. På vårt sista möte fick pedagogerna plocka fram några av höstens höjdpunkter i sitt arbete tillsammans med barnen.  Jag tänkte berätta om några av dem här.

 I förskoleklass har man kommit igång att skriva på datorerna och det bästa med denna termins arbete har varit att se barnens glädje när de ringer i klockan för att få läsa upp sina texter och visa sina alster. De har känt stor stolthet över sina texter och tillhörande bilder. Lika stor har glädjen varit hos barnen som fått lyssna. Uppläsningarna har gett en positiv påverkan på de andra barnen vilja att lära mer. De har inspirerats av varandra.

 I åk 1 har barnen arbetat med bokstäver och läst sina texter för varandra. De har lärt sig att öppna dokument, spara och skriva ut. Höstens höjdpunkt i dessa klasser har varit att barnens texter satts upp på väggen och de andra har fått läsa texterna under tystläsningstiden. Barnen blir stolta när de andra läser deras texter! Även här har man läst upp texterna för varandra, vilket varit mycket uppskattat.

 Pedagogerna i åk 2 berättar att de har jobbat med att skriva egna faktatexter utifrån stödord som barnen själva skrivit. De har också skrivit sagor, berättelser och händelseberättelser (text till bild). Här har man plockat ut faktatexterna som höjdpunkten. Man har också sett en ökning av text- och ordmängd samt märkt att alla fått en ökad lust att skriva på datorn.

 I åk 3 har de också skrivit faktatexter och sagor. Barnen har också fått arbeta i nya konstellationer. Här ser man att samarbetet mellan de två klasserna har varit en av höjdpunkterna och att alla har kunnat vara med. Det har funnits en stor glädje i skrivandet.

 Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det funnits en stor läs- och skrivglädje hos barn (och pedagoger)! Barnen har visat stor lust att lära och blivit bekräftade och sedda i sin lärprocess.  Att få lyckas i sitt lärande ger stolthet och självförtroende. Nu ser vi fram emot år 3 i projektet och hoppas att det blir många  fler sagor, faktatexter, berättelser, bilder och inte minst mycket plingande i klockan!

 Eva Karlsson

Lägesrapport nov 2011

Förskoleklasserna är nu igång med skrivandet. Barnen skriver kontinuerligt och är mycket entusiastiska, de målar till sin text och "läser" gärna upp den för sina klasskamraterna.

Agneta, Margret och Monika. 

 

Lägesrapport sep 2011

 

Eleverna får en faktatext hem varje vecka om t ex delfinen. Veckan efter får eleverna frågor på texten, de svarar på frågorna med stödord. Stödorden använder eleverna för att formulera en egen faktatext på datorn. Texten har varit väldigt spännande att läsa för eleverna och det har varit ett väldigt positivt bemötande från både barn och föräldrar för "man lär sig fakta samtidigt som man läser sin läsläxa". 

Anneli och Anita 

Lägesrapport april 2011

Som specialpedagog på Hulanskolan är det naturligtvis härligt att se hur ALLA elever ges möjlighet att närma sig skriftspråket på sin nivå och med sina erfarenheter och fantasier som utgångspunkt för de texter de skapar.  Vad en text kan vara är brett inom projektet. En tanke i huvudet kan bli en spöktext vid tangenterna. Många tankar i två huvuden kan bli en illustrerad kapitelbok på 40 sidor.
Det härliga är att oavsett resultatets mått bidrar skapandet och responsen, som eleverna får då deras texter möter mottagarna i klassen, till ALLA elevers växande och framgång.

Under projektåren har jag sett hur datorn som skrivverktyg även öppnar för användandet av andra redskap. Traditionella ordbehandlingsprogram kan bytas ut eller kompletteras med program med bild/symbol-stöd, talsyntes (datorröst som läser skriven text) och rättstavningsprogram. Elever som stöter på hinder i sitt skrivande kan erbjudas verktyg för att komma förbi dessa. Fokus riktas istället mot ALLA elevers skapande, lärande och delaktighet i klassens gemensamma arbete.

Malena Olofson, specialpedagog
malena.olofson@utbildning.lerum.se

 Lägesrapport april 2011

Tvåorna arbetar på med tema kroppen där de skriver av faktatexter två och två. De ritar eller plockar bilder från datorn till sina texter. Vi samlar allt i vår kroppsbok.  

Parallellt med kroppen skriver de egna texter och sagor, ibland själva och ibland tillsammans med en kamrat. Det varierar från helt egna sagor till att skriva av faktatexter eller låna lite från favoritsagor-/böcker. Det skrivs även gåtor, matteproblem och roliga historier.  

Att välja bilder som finns i datorn är spännande och de lär sig mer och mer om hur man kan ändra bildernas storlek och placering. 

Sanna och Elisabet

Lägesrapport mars 2011

Det är positivt och roligt att följa arbetet i de olika årskurserna. Det upplevs som om eleverna tycker att datorn är ett naturligt skrivredskap.

De yngre eleverna i F-klass har alla kommit igång och bekantat sig med datorn och att skriva bokstavsräckor ( många bokstäver efter varandra).

Med erfarenhet ifrån förra läsårets år 1 har förväntningarna i år uppfyllts. Eleverna skriver bokstäver, sagor och gör härliga bilder.

År 2 som redan har kommit långt i sitt skrivande, där producerar några elever kapitel böcker. Eleverna har skrivit omfattande faktaböcker om rymden som är ett tema för årskursen.

 /Birgitta o Eva

Lägesrapport från projektledaren februari 2011 

Nu har projektet pågått med eleverna i mer än 1,5 år. Det är otroligt spännande att se utvecklingen, barnens texter är helt fantastiska.
 
Några av barnen i år 2 skriver nu "kapitelböcker" och frågar mycket om stavning helt på eget bevåg. I år 2 arbetar man nu också med faktatexter om rymden och barnen hämtar även bilder från Internet ibland. Även andra frågor kommer upp om hur man byter typsnitt, kortkommandon på datorn osv. Annars är det sagor och dikter som är favoriter bland eleverna i både år 1 och 2.
Förskoleklasserna har också kommit igång jättebra och barnen skriver ord och meningar för glatta livet. De frågar också själva efter att få skriva på datorn, väldigt roligt då det är lätt hänt att datorn annars blir en spelmaskin.
En reflektion vi har gjort är dock att det är lite tufft för pedagogerna i förskoleklasserna som varje år när de precis fått igång gruppen och arbetet vid datorn, får börja om från början med nya barn, istället för att kunna följa barnen åtminstone ett år till.
 
Den stora vinsten med det här arbetssättet där man tar in datorn är just skrivglädje och därigenom blir det mycket längre texter. Det går redan med barnen i år 1 att prata om hur man skriver en saga med en inledning, handling och ett slut och det blir långa sagor, något som inte är lika lätt när man precis lär sig skriva och ska försöka forma bokstäver.
Jag tycker det är en otrolig förmån att få vara med och följa utvecklingen i det här projektet!
/Mia Andreen
 

Lägesrapport Förskoleklass november 2010-11-23

Vi har nu kommit igång med vårt Trageton arbete och alla barnen har prövat på pianoskrivning.
Barnen tycker att det är spännande att få arbeta vid datorn och en del har även prövat på att skriva spökskrift.
Det har redan blivit många härliga fantasifulla berättelser.
Barnen är väldigt stolta när de visar upp sina arbeten för sina kamrater.
 
Inger och Agnetha

 

Lägesrapport okt 2010

Eleverna i årskurs 1 har nu kommit igång med sina bokstavssagor. De är engagerade och verkar tycka att det är ett roligt arbetssätt.

 De arbetar två och två när de hittar på sagor om veckans bokstav. När sagan är klar limmar de in sagorna i sina storböcker och målar sedan en bild till.

Arbetet varvas med eget skrivande där eleverna får skriva egna sagor på datorn, måla bilder och läsa upp för klassen. 

Anita och Anneli.

Lägesrapport sep 2010

Många av barnen i år 2 har frågat efter att få skriva på datorerna. Sedan förra veckan är vi igång! Barnen turas om att skriva veckans ord till sina klasskamrater. Vi arbetar också med tema havet, då skriver barnen två och två om olika saker som lever i havet. Texterna sparas tillsammans med teckningar i barnens temaböcker.

 Sanna och Elisabet

Lägesrapport från projektgruppen, juni 2010  

Vid läsårets sista projketmöte i juni, fick vi ta del av några elevers arbeten och deras egen utvärdering om vad de lärt sig under det gångna året, med datorn som skrivverktyg.
Vi var imponerade av utvecklingen av deras texter och hur de uttryckt sig om sitt eget lärande. Text och innehåll i utvärderingarna visar att eleverna har reflekterat över sitt arbete, vilket  också visar att de är på god väg i sin läs- och skrivutveckling.

Birgitta Hiller och Agneta Bäck-Lilja, Centrala teamet

Lägesrapport maj 2010 från förskoleklasserna 

Arbetet med Trageton har varit spännande och roligt. Barnen har skrivit själva och tillsammans med sina faddrar i årskurs 1.

Nu gör vi ett uppehåll eftersom många andra arbeten behöver avslutas innan sommarlovet

 

Lägesrapport 2010-04-08

Efter mycket förberedelsearbete under våren 2009  har vi nu kommit igång riktigt bra med projektet. Barnen har arbetat aktivt med datorerna sedan i höstas och vad mycket det har hänt!!

 Birgitta Hiller från Centrala teamet,  och jag var på besök på Hulan en tisdag för några veckor sen för att se barnen” in action”, och vad imponerade vi blev!! Otroliga texter som dessa barn gjort, både 6- och 7-åringar. Några av tjejerna i år 1 hade faktiskt gjort en saga med kapitelindelningar, det är inte illa när man är 7 år.  Det intressanta är ju att se progressionen hos barnen över tiden, att se det de gjorde i höstas och vad som har hänt till nu. Och det är mycket vill jag lova. Vi hade också förmånen att få höra barnen läsa sina sagor högt, tillsammans två och två. Alla barnen ville visa upp sina arbeten för oss och var mycket stolta över det de gjort, med all rätt.

 Som projektledare tycker jag också det är otroligt roligt att se det arbete Inger, Agneta, Monika och Elisabet har lagt ned med barnen. Det ska bli spännande att se hur arbetet med att skriva sig till läsning kommer att se ut till hösten och vad som kommer att förändras i arbetet då. De barn som har arbetat med datorn sedan i höstas har ju med sig mycket mer än vad de hade när vi började i september-oktober, och kommer att arbeta vidare på den nivån som de är då. Det är fördelen med att arbeta i projekt, vi lär oss hela tiden, vad som fungerar bra och det som fungerar mindre bra ändrar vi på.


/Mia Andreen, projektledare för Att skriva sig till läsning, Lärande Centralt. 

 

 

Fakta

Projektnamn: Att skriva sig till läsning
Beställare: Anne Österman, Sektor Lärande centralt.
Projektledare: Eva Karlsson , Sektor Lärande centralt.

Deltagare: Centrala teamet: Birgitta Hiller, Agneta Bäck-Lilja, Eva Kjellman.

Hulanskolan: Agneta Nelson Danevad, Margret Bergström, Monika Landahl, Sarah Darwall, Anita Olsson, Anneli Sturesson, Ulrika Andreasson, Anna Hansson, Maria Ternell, Susanna Hallonsten, Malena Olofsson, samt Margareta Johansson.