Kvalitetssäkring på Höjdens förskola

Riktlinjerna för föräldra- och elevinflytande antogs av barn- och ungdomsnämnden i mars år 2005. Syftet är att garantera föräldrar, barn och elever ett kontinuerligt inflytande över hur verksamheten utformas.

Det ska syfta till att utveckla verksamheten och bidra till en ökad helhetssyn på barn och ungdomars lärande och utveckling i ett 1-17-årsperspektiv. Avsikten är att åstadkomma mesta möjliga utveckling och lärande för alla barn och elever.

Föräldra-, barn och elevinflytandet ska organiseras på tre nivåer, arbetsenhetsråd, enhetsråd och förvaltningsråd. Följ länkarna nedan för att läsa mer.

Föräldrasamverkan:

Ett bra samarbete mellan förskola och hem ser vi som en av de största faktorerna till att både föräldrar och barn är nöjda med och trivs i vår verksamhet. Redogör gärna för dina förväntningar på vad du vill att förskolan ska innebära för ditt barn. Du har rätt till inflytande.
Förutom den dagliga kontakten blir ni under året inbjudna till bland annat föräldramöte, utvecklingssamtal, luciafirande och sommaravslutning, för att ni ska bli delaktiga i ert barns utveckling och lärande. Ni är också hjärtligt välkomna att besöka ert barn i förskolan, en hel eller en del av en dag.

Läroplanen Lpfö 98

1998 fick förskolan sin första läroplan och det innebär att förskolan sedan dess är det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom och att skolverket är tillsyningsmyndighet. Det är en förordning med bindande föreskrifter och uttrycker vilka krav staten ställer på verksamheten och vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan. I läroplanen formuleras värdegrund och uppdrag, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det enskilda barnets utveckling och lärande ska främjas i nära samarbete mellan förskola och hem.

Verksamhetsplan

Syftet med en verksamhetsplan är att ha och visa på en färdriktning och fokusering vad det gäller förbättringsområden under verksamhetsåret och att tydliggöra förskolans läroplan i verksamheten.
Produkten har blivit ett dokument som vi bland annat ska bygga vår kvalitetsredovisning på med målgrupperna politiker och Skolverk.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen följer upp och utvärderar verksamhetsplanen.