Hur långt har vi nått?

Visionen är viktig som inspirerande och uppfodrande måltavla. Vägen dit kantas av uthålligt och konkret miljöarbete - i hela organisationen.

Årliga visionsrapporter

För att följa, utvärdera och planera arbetet med att nå visionen att bli Sveriges ledande miljökommun görs årliga visionsrapporter. Rapporterna redovisas till kommunstyrelsen och används som underlag för det fortsatta arbetet.

För ett så brett och mångfacetterat arbetet som Vision 2025 ger upphov till är det inte möjligt att komma fram till en enda slutsats, eller ett enda svar på frågan ”hur långt har Lerum kommit mot målet att bli Sveriges ledande miljökommun?”. Istället presenteras en samling utvalda nyckeltal som vart och ett berättar något om hur Lerum har lyckats i olika delar av visionsarbetet. Nyckeltalen analyseras i fem olika områden. Längst ner på sidan finns de fullständiga visionsrapporterna tillgängliga.