Hur långt har vi nått?

Visionen är viktig som inspirerande och uppfodrande måltavla. Vägen ditt kantas av uthålligt och konkret miljöarbete - i hela organisationen.

I vänstermenyn kan du fördjupa dig hur vi i vardagen arbetar för att nå visionen.

Årliga visionsrapporter

För att följa, utvärdera och planera arbetet med att nå visionen att bli Sveriges ledande miljökommun görs årliga visionsrapporter. Rapporterna redovisas till kommunstyrelsen och används som underlag för det fortsatta arbetet.

För ett så brett och mångfacetterat arbetet som Vision 2025 ger upphov till är det inte möjligt att komma fram till en enda slutsats, eller ett enda svar på frågan ”hur långt har Lerum kommit mot målet att bli Sveriges ledande miljökommun?”. Istället presenteras en samling utvalda nyckeltal som vart och ett berättar något om hur Lerum har lyckats i olika delar av visionsarbetet. Nyckeltalen analyseras i fem olika områden. Längst ner på sidan finns de fullständiga visionsrapporterna tillgängliga.

Visionsrapport 2014

Vision 2025 syftar ytterst till att skapa ett blomstrande och livskraftigt Lerum, både för oss som lever nu och för kommande generationer. För att avgöra om kommunen rör sig åt rätt håll behövs nyckeltal som berättar något om hållbarheten i kommunen. Det vill säga, i vilken mån lyckas Lerum skapa ett demokratiskt, tryggt och inspirerande samhälle där resurserna används på ett sätt som gör att de inte tar slut.
Visionen om att bli Sveriges ledande miljökommun är nu fem år gammal. Den fjärde visionsrapporten försöker tydligare än tidigare ge svar på frågan om hur det egentligen går för Lerum att nå visionen. Får kommunen ett starkare, mer hållbart näringsliv? Hur lätt är det att leva klimatsmart i Lerum? Lyckas vi bevara skyddsvärd natur och samtidigt utveckla samhället?

Livsstil och konsumtion

En utgångspunkt för visionsarbetet är att det är kommunens uppgift att göra det lätt för medborgarna att göra klimatsmarta och hållbara val när det handlar om saker som kommunen kan påverka, till exempel hur man väljer att transportera sig och hur väl avfallshanteringen stöder en hållbar konsumtion. Nyckeltalen i nom det här området är valda för att ge en bild av i vilken mån kommunen lyckas med detta. Många av dem visar en positiv utveckling det senaste året. Klimatutsläppen har minskat rejält, i synnerhet från våra bostäder. Lerums invånare åker också allt mindre bil, en trend som är gemensam för hela landet, medan kollektivtrafiken ökar. Sedan införandet av matavfallsinsamling har mängden osorterat avfall minskat något och Lerum ligger stadigt bland landets tjugofem procent bästa kommuner när det handlar om avfallshantering.

Kommunförvaltningen upp till bevis

Nyckeltal som beskriver konsumtionen i förvaltningen är de enda nyckeltal som förvaltningen själv kan påverka fullständigt. Det är med de här nyckeltalen som förvaltningen kan agera förebild och de är avgörande för trovärdigheten som miljökommun. Att minska och effektivisera användningen av energi och resurser är också en ekonomisk fråga för kommunen, som har krav på sig att använda skattepengarna på ett ansvarsfullt sätt. Lerums kommun lyckas väl med detta när det gäller energin i fastigheter. Sedan länge är all el som köps miljömärkt och mängden energi som krävs har framgångsrikt minskats de senaste åren. De fossila bränslena har nästan helt fasats ut i takt med att oljepannor bytts ut mot pellets och nytillkomsten av solceller lovar gott inför framtiden. Förvaltningens fordon tankades förra året med en ökande andel förnybara drivmedel.

Andelen ekologisk mat är ett nyckeltal som hänger ihop med flera av Sveriges nationella miljömål (se www.miljomal.se) till exempel Giftfri miljö, Biologisk mångfald och Rikt odlingslandskap. Lerum har i flera år legat bra till när det gäller ekologisk mat, även om de senaste åren visar på en nedåtgående trend.

Lerums kommunförvaltning visar framfötterna genom att ha ett systematsikt arbete både när det gäller miljöfrågor och jämställdhet.

Hållbart näringsliv

En av målsättningarna med Vision 2025 är att fler arbetstillfällen ska skapas inom kommunen och att kommunens förutsättningar att växa och bidra till ett hållbart samhälle. Nyckeltalen visar att Lerum ligger bra till när det gäller basen för näringslivet; utbildningsnivån är hög i kommunen och många är i arbete. Men det finns också utmaningar. Lerum har en av Sveriges högsta utpendlingar, även om det senaste året visar att den minskat med en halv procent. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att andelen hållbara jobb i Lerum ska öka, men andelen ligger oförändrat kvar på runt 1,5 procent vilket är lägre än både snittet i regionen och landet. En positiv utveckling är att antalet företag med ett miljödiplomeringssystem har öket.

Hållbar planering och natur

Lerums högt ställda målsättningar är att samhället utvecklas så att fler kan flytta hit, samtidigt som de höga naturvärden som finns i kommunen hanteras varsamt.

Har då Lerum lyckats med de högt ställda målsättningarna?

En majoritet av nyckeltalen inom hållbar planering och natur visar inte på några tydliga trender. Ett undantag är de klimatsmarta husen som byggs i rekordhög nivå, långt över genomsnittet i riket. Lerums målsättning att förtäta samhället och bygga nära kollektivtrafiken har kommunen rört sig bort från under senaste året, då en större andel än tidigare av de nybyggda husen hamnade utanför de önskade lägena. Det genomfördes under året ett visst antal exploateringar i skyddsvärd natur, men det är inte klarlagt om dessa exploateringar skadade naturen.

Inflytande och dialog

En utveckling mot Vision 2025 innebär också en förändring på insidan, i känslor och uppfattningar. Visionen pekar mot en kommun där inflytande, trygghet och delaktighet har ökat och som inspirerar andra.

Lerums invånare är mycket positivt inställda till Vision 2025, vilket framgår av medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Känslan av delaktighet är det sämre ställt med, och särskilt lågt betyg ger män medan kvinnorna upplever en något större delaktighet i visionsarbetet. Män har också lägre tillit till andra än vad kvinnor har.

Under året har Lerum lyckats dra till sig positiv uppmärksamhet i omvärlden tack vare visionen. Särskilt tre projekt har lyfts, Noisun, omdiplomeringen av förvaltningen och omlöpet för fisk i Hedefors.