Om Lerums skolor

I Lerums kommun finns en stor valfrihet i att välja skola.

Alla grundskolor och grundsärskolor i Lerums kommun har stora möjligheter att utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar. Varje skola bedriver ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i omfattande uppföljningar och utvärderingar.

Varje grundskola som har undervisning i de lägre årskurserna har också förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Här finns information om förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Förskoleklass

Detta är en frivillig skolform för barn från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år.

Skolplikt i grundskola och grundsärskola

Alla barn är skolpliktiga från höstterminen det år barnet fyller sju år till utgången av vårterminen det år barnet går nionde klass. 

Grundsärskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för elever som har en utvecklingsstörning. Eleverna kan välja att gå i grundskoleklass på den skola man själv väljer eller i en grundsärskoleklass på Knappekullaskolan eller Rydsbergsskolan. 

Klicka här för att komma till information om grundsärskolan >>

Fritidshem

Skolbarnsomsorgen i form av fritidshem finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då förälder arbetar eller studerar.

Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år barnet fyller 10 år. För barn i behov av särskilt stöd erbjuds fritidshem till och med vårterminen barnet fyller 13 år.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 10 år till och med vårterminen det året barnet fyller 13 år, erbjuds öppen verksamhet i form av fritidsklubb.

För barn över 13 år som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), erbjuds Korttidstillsyn. Erbjudandet gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 13 om LSS-beslut finns.

Enskild verksamhet

I Lerums kommun finns grundskolor, fritidshem, fritidsklubbar och fritidsgårdar som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former, exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Rätten att välja skola

Elev/vårdnadshavare väljer skola – kommunal eller fristående. Elever i skolans närområde har företräde. Man kan även välja skola i annan kommun.

Kvalitetsarbete

Varje skola bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i verksamhetens resultat.

Du hittar mer information om kvalitetsarbetet via den här länken >>