Fritidshem

Vi på Knappekullas fritidshem vill att barnen ska känna trygghet gentemot både elever och personal. Vi prioriterar barnens fria lek i verksamheten.

Rektor för fritidshemmen på skolenhet 1; Knappen, Kullen och Verandan är Ulrika Norling. 
Ulf Hellekant är rektor för Pomona och fritidshem för åk 4-5 som tillhör skolenhet 2.

Målsättningen och syfte med fritidsverksamheten enligt Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.

Genom leken utvecklas barnens kunskaper och de tränas i det sociala samspelet

• Barnens intresse, nyfikenhet och fantasi ska stå till grund för de olika aktiviteter som erbjuds.
• Barnen ska lära sig visa hänsyn gentemot alla i sin omgivning.
 

De ska ta eget ansvar och stå för sina handlingar

• Barnen ska känna ansvar och visa respekt för den inre och yttre miljön, och miljön i ett vidare perspektiv.
• Eftersträva en god kommunikation med föräldrar där raka och ärliga dialoger förs från båda parter.
• Alla individer på vår skola och vårt fritids har en ”vi-känsla” och  känner samhörighet.
• Motverka traditionella könsroller och mönster genom att visa att flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
• Skapa en helhetssyn på barnen genom att pedagoger tar ett gemensamt ansvar för deras hela dag i skolan och på fritids. Då uppnås trygghet och kontinuitet i barnens lärande hela dagen.
• Se det sociala klimatet i skolan och motverka att någon blir utanför genom att ge barnen möjlighet att samarbeta i olika ålders- och gruppkonstellationer.
 

Metoder:

Hur arbetar vi vidare med mål och syfte?
Se respektive arbetslag!
Här nedan kan ni se verksamhetsbeskrivningen för fritidshemmen för Knappekullaskolan.