Fritidshem

Vi på Knappekullas fritidshem vill att barnen ska känna trygghet gentemot både elever och personal. Vi prioriterar barnens fria lek i verksamheten.

Rektor för fritidshemmen på skolenhet 1; Kullen, Verandan och Pomona är Ulrika Norling. Ulf Hellekant är rektor för Knappens fritidshem som tillhör skolenhet 2.

Målsättningen och syfte med fritidsverksamheten enligt Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.

Genom leken utvecklas barnens kunskaper och de tränas i det sociala samspelet

• Barnens intresse, nyfikenhet och fantasi ska stå till grund för de olika aktiviteter som erbjuds.
• Barnen ska lära sig visa hänsyn gentemot alla i sin omgivning.
 

De ska ta eget ansvar och stå för sina handlingar

• Barnen ska känna ansvar och visa respekt för den inre och yttre miljön, och miljön i ett vidare perspektiv.
• Eftersträva en god kommunikation med föräldrar där raka och ärliga dialoger förs från båda parter.
• Alla individer på vår skola och vårt fritids har en ”vi-känsla” och  känner samhörighet.
• Motverka traditionella könsroller och mönster genom att visa att flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
• Skapa en helhetssyn på barnen genom att pedagoger tar ett gemensamt ansvar för deras hela dag i skolan och på fritids. Då uppnås trygghet och kontinuitet i barnens lärande hela dagen.
• Se det sociala klimatet i skolan och motverka att någon blir utanför genom att ge barnen möjlighet att samarbeta i olika ålders- och gruppkonstellationer.
 

Metoder:

Hur arbetar vi vidare med mål och syfte?
Se respektive arbetslag!
Här nedan kan ni se verksamhetsbeskrivningen för fritidshemmen för Knappekullaskolan.