Skolhälsovården.

Skolhälsovårdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att främja fysisk och psykisk hälsa och förebygga ohälsa och verka för sunda levnadsvanor hos barn och ungdomar.

Skolenheterna har gemensam skolhälsovård. 

Skolhälsovård

Skolsköterskan på Knappekullaskolan heter Ellinor Palm.

Telefon 0302-52 12 85, mobil: 072-505 12 85
Mottagningsdagar: måndag-onsdag 8-13.30, torsdag 8-12

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har journalföringsplikt och tystnadsplikt.

Förebyggande hälsovård

I skolsköterskans arbete ingår bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer samt enklare sjukvård. På Knappekullaskolan erbjuds barnen två större hälsobesök: ett besök i förskoleklassen (tillsammans med vårdnadshavare) avseende syn, hörsel, längd och vikt och ett i år 4 avseende syn, längd, vikt och rygg. I år 2 erbjuds ett mellanhälsobesök avseende syn, längd och vikt. Uppföljningsbesök görs i alla årsgrupper vid behov.

Vaccination

Alla elever i årskurs 2 erbjuds MPR (mässling,påssjuka och röda hund) på våren och DTP  (difteri,stelkramp och kikhosta) i årskurs 8.

Som förälder/vårdnadshavare är du alltid välkommen att vända dig till skolsköterskan för samtal/rådgivning om ditt barns hälsa och utveckling.

Samtal hålls med barnen både enskilt och i grupp.

Samverkan

Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolpsykolog och kurator.

Skolläkaren

Skolläkaren på Knappekullaskolan heter Lars-Åke Hedwall. Han arbetar med frågor som rör barnets tillväxt, utveckling samt skolrelaterade hälsofrågor.

Önskar du tid till skolläkaren kontaktar du skolsköterskan. Skolläkarmottagning kan erbjudas cirka 4-5 ggr/termin

Barn i förskola

När det gäller hälsofrågor hos barn i förskoleåldern så ombedes vårdnadshavare kontakta barnets BVC. När skolsköterskan inte är anträffbar så hänvisar vi till Lerums vårdcentral.