Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Droger

Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola ska vara en hälsosam och trygg arbetsmiljö för alla i skolan.

Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk

Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola ska vara en hälsosam och trygg arbetsmiljö för alla i skolan.

Alla former av alkohol och droger är förbjudna inom skolans område och aktiviteter - skolan är en drogfri arbetsplats.

Vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete

 • I årskurs 1 vid det individuella hälsosamtalet hos skolsköterskan, kartläggs elevernas vanor gällande alkohol, narkotika och tobak.
 • Alla elever får undervisning om de negativa effekterna av alkohol, narkotika och tobak.
 • Metod- och undervisningsmaterial för personal såväl som föräldrar används i det förebyggande arbetet.
 • Drogvaneundersökning genomförs vartannat år med alla elever i årskurs 2.
 • All personal vid Lerums Gymnasium informeras årligen om handlingsplanen mot droger och alkohol och personal utbildas löpande i skolans värdegrundsarbete.
 • Elever och vårdnadshavare informeras om skolans handlingsplan i samband med skolstarten, samt om skolans inställning inför skolavslutning och studentfirande.

Vid misstanke om drogaktivitet/konstaterat drogmissbruk gäller;

 • Efter rektors bedöming genomförs samtal med berörd elev.
 • Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare om elev är omyndig.
 • Omedelbar kontakt tas med försörjningsansvarig när myndig elev ger samtycke.
 • Berörd rektor ser till att orosanmälan till socialtjänsten görs och att berörd elev blir informerad (samt vårdnadshavare vid omyndig elev).
 • Vid konstaterat drogmissbruk kan Skollagen 5 kap §17-21 tillämpas.
 • Rektor tillsammans med EHT upprättar en handlingsplan.
 • Berörd personal hålls informerad.
 • Kontinuerlig uppföljning sker av handlingsplanen.

Åtgärder när elev är drog-/alkoholpåverkad

 • Akut drogpåverkad elev ska efter kontakt med vårdnadshavare eller motsvarande avvisas från skolan.
 • Polis tillkallas vid behov.
 • Planen som gäller vid konstaterad drogaktivitet följs.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger-/alkohol

 • Skolledning och elevhälsoteam kontaktas.
 • Rektor/jourhavande rektor gör polisanmälan och säkerställer att anmälan till socialtjänsten görs.
 • Vårdnadshavare för omyndig elev underrättas.
 • Skollagen 5 kap. §17-21 kan tillämpas.

Denna plan ingår i Lerums Gymnasiums och Lerums gymnasiesärskolas systematiska arbetsmiljöarbete och revideras vid behov.