Handlingsplan mot alkohol- och drogmissbruk

Lerums Gymnasium och Lerums gymnasiesärskola ska vara en hälsosam och trygg arbetsmiljö för alla i skolan.

Alla former av alkohol och droger är förbjudna inom skolans område och aktiviteter. D.v.s. skolan är en drogfri arbetsplats.

Vårt förebyggande arbete

 • Vid det individuella hälsosamtalet hos skolsköterskan, med alla elever i årskurs 1 tas alltid frågor om alkohol, narkotika, tobak och missbruk upp.
 • Alla elever får undervisning om de negativa effekterna av alkohol, narkotika och tobak genom temadagar och värdegrundsprojekt Livskraft.
 • Drogvaneundersökning genomförs årligen med alla elever årskurs 2. Statistiken kan t.ex. användas som underlag för fältarnas besök i klasserna som ingår i skolans förebyggande arbete.
 • All personal vid Lerums Gymnasium informeras årligen om handlingsplanen och personal utbildas löpande i skolans värdegrundsarbete.
 • Elever och målsman informeras om skolans handlingsplan i samband med skolstarten.
 • Verksamhetschef informerar särskilt om skolans inställning till alkohol inför skolavslutningen. Personal och föräldrar ska agera gemensamt för en drogfri studentdag.
 • Jourhavande rektor uppmärksammar alla signaler om missbruk och agerar direkt.
 • Riktade drogtester kan efter överenskommelse tas på elever som är inskrivna på skolan, när rektor bedömer att risken för skador är stor.
 • Drogtester tas vidare när vissa praktik- eller arbetsplatsförlagda utbildningar (APL/APU) så fodrar.

 

Alla ärende lämnas till skolledning/elevhälsan för fortsatt handläggning.

Vid misstanke om drogaktivitet lägger vi stor vikt vid snabb handläggning så att:

 • Annan orsak till påverkan hos eleven ska uteslutas.
 • Omedelbar kontakt tas med vårdnadshavare om elev är omyndig.
 • Omedelbar kontakt tas med försörjningsansvarig om myndig elev ger samtycke.
 • Berörd rektor kontaktar socialtjänsten vid behov.
 • Berörd rektor sammankallar snarast till elevkonferens.
 • Under elevkonferensen tas en åtgärdsplan med tydliga ansvarsfördelningar fram. Drogtest förespråkas.
 • Om elev inte medverkar till drogtest kvarstår misstanken.
 • För myndig elev förespråkas skriftligt samtycke med eleven angående kontakt med vårdnadshavare.

 

Vid konstaterad drogaktivitet

 • Elevkonferens anordnas och skollagen 5 kap. tillämpas.
 • Rektor ansvarar för anmälan till socialtjänsten.
 • Åtgärdsplan aktiveras av vilken det framgår att slumpmässiga drogtester kan komma att genomföras.
 • Frågor om behandling hänskjuts till socialtjänsten.
 • Elevhälsopersonalen håller sig, efter samtycke från vårdnadshavare och/ eller elev, fortlöpande informerad om behandlingsresultat via behandlingsenhet respektive socialtjänst.
 • Berörd personal hålls informerad efter samtycke från vårdnadshavare och/ eller elev.
 • Om missbruk fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ fortsätter tillämpningen av skollagen 5 kap. §17-19.
 • Kontinuerlig uppföljning ska ske av åtgärdsplanen.

 

Åtgärder när elev är drogpåverkad

 • Akut drogpåverkad elev ska efter kontakt med vårdnadshavare eller motsvarande avvisas från skolan. Skolan ser till att eleven blir tryggt omhändertagen.
 • Berörd rektor kallar till elevkonferens.
 • Polis tillkallas vid behov.
 • Följa planen som gäller vid konstaterad drogaktivitet.

 

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger

 • Skolledning och elevhälsoteam kontaktas.
 • Verksamhetschef/jourhavande rektor gör polisanmälan och polisen i sin tur kontaktar socialtjänsten.
 • Vårdnadshavare för omyndig elev underrättas.

 

Denna plan ingår i Lerums Gymnasiums och Lerums gymnasiesärskolas systematiska arbetsmiljöarbete och revideras vid behov.