IT-policy

Lerums Gymnasiums IT-policy.

  • Till skolan medhavd digital utrustning ska i första hand användas för skolarbete.Egna mobiltelefoner får inte användas i klassrum under lektionstid, såvida inte undervisande lärare uttryckligen säger något annat.

  • All form av mobbning och kränkning är oacceptabel och förbjuden, såväl i det verkliga rummet som i det digitala. Upptäcker man någon form av mobbning eller kränkande behandling mot sig själv eller annan elev skall man omedelbart rapportera detta till skolans personal.

  • Vid all digital kommunikation och publicering av material gäller svensk upphovsrätt, samt svensk lagstiftning beträffande förtal, hot, kränkning, hets mot folkgrupp och intrång på annans konto eller server.

  • Efter beslut från rektor kan personal från skolan gå in och undersöka elevens hemkatalog/konto.