Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Likabehandlingsplan

På Lerums Gymnasium behandlar vi varandra med respekt. Vi tolererar inga former av diskriminering eller kränkande behandling. Likabehandlingsplanen ska motverka diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling mellan såväl elever som mellan elever och personal. Lerums Gymnasium är en ”Skola för mänskliga rättigheter” genom ett samarbete med Amnesty.

1. Inledning

På Lerums Gymnasium behandlar vi varandra med respekt. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering eller kränkande behandling. Likabehandlingsplanen gäller diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. (Skollagen 6 kap. 6-8 §§§. Diskrimineringslagen 3 kap. 1-3, 16, 20 §§§§).

I Skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska skolan vilar på demokratins grund och att den bör utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Alla som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 1 kap. 5§).

Målet för insatserna, såsom de beskrivs i respektive enhets årliga plan, är att främja och förebygga alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Trakasserier kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t ex uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Diskriminering förutsätter någon form av makt hos den som utför diskrimineringen, dvs huvudmannen eller personalen kan göra sig skyldiga till diskriminering men eleverna kan inte diskriminera varandra. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

2. Förebygga och förhindra – årlig plan

En årlig plan upprättas för respektive skolenhet varje läsår. All personal har ett gemensamt ansvar för att värdegrundsfrågor diskuteras regelbundet. Alla elever får också information om likabehandlingsplanen vid skolstart.

Det långsiktiga arbetet med att förebygga handlar om att sprida kunskap och skapa ett gott klimat på skolan. Skolledningen beslutar om eventuell kompetensutveckling bland personalen.

Alla ska veta vem man vänder sig till vid misstanke om att någon kränks eller diskrimineras. Därför informeras personal och elever om detta varje läsår.

Rutin för den årliga planen - se dokument nedan

3. Upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

För att personalen tidigt ska upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns ett antal olika forum, sammanhang och verktyg.

Enkäter

Göteborgregionen, GR, genomför en gemensam enkätundersökning. Enkäterna genomförts av samtliga elever i gymnasieskolan. Enkäten tar upp frågor inom följande ämnen: Trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap och lärande samt bemötande. Resultatet av undersökningen sammanställs på både skol- och kommunnivå för hela Göteborgsregionen.

Utvecklingssamtal

Varje mentor har utvecklingssamtal med eleverna i sin klass varje termin. Där tar läraren bl a upp hur eleven mår och har det i klassen och hur klassklimatet är. I årskurs 1 genomförs introduktionssamtal i början av höstterminen.

Arbetslag

Skolans lärare är organiserade i arbetslag. Arbetslagen träffas kontinuerligt och diskuterar bl a elevernas trivsel och mående.

Hälsosamtal

Skolsköterskorna har hälsosamtal med alla elever i årskurs 1.

Elevhälsoteam

Varje skolenhet träffar elevhälsans personal regelbundet och kartlägger hur det fungerar i olika klasser och för enskilda elever. Rektor träffar respektive elevhälsoteam varje vecka och planerar det förebyggande arbetet och följer upp elevärenden.

Överlämning från tidigare skola

Elevhälsan får överlämningar från tidigare skolor i kommunen om hur situationen har varit för eleverna. Arbetslagen får sedan denna information. Vid behov kontaktas även avlämnande skolor utanför kommunen.

Trygghetsteamet

Lerums Gymnasium har ett Trygghetsteam. I teamet ingår olika personalgrupper. Dit kan man vända sig om man upplever att någon eller några blir kränkta eller diskriminerade, eller om man själv blivit utsatt. Mailadressen till trygghetsteamet är trygghetsteam@lerum.se.

Skyddsombud

Skyddsombudet granskar den fysiska och psykosociala miljön på skolan och deltar i arbetsmiljöronder.

Samrådet

Samrådet är ett forum där representanter för olika personalgrupper och elever träffas och tar upp frågor som på olika sätt berör eleverna. Här kartläggs bl a eventuella otrygga miljöer på skolan.

Elevpåverkan

Det finns en elevkår på skolan som regelbundet träffar verksamhetschefen. Elevkåren består av representanter från skolans klasser. Styrelsen ska bland annat arbeta mot kränkande behandling och träffar verksamhetschefen regelbundet.

Programråd eller liknande finns på alla program, där elevrepresentanter träffar rektor och annan personal för att diskutera trivsel och möjlighet att påverka sin utbildning.

Rapportering

Information finns på skolans hemsida om hur vårdnadshavare och elever kan rapportera om en elev upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

4. Utreda trakasserier, kränkande behandling, mobbning och fall av diskriminering

All personal är skyldig att rapportera och medverka till att utreda uppgifter vid misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Rektor ansvarar för att ärenden tas upp i respektive elevhälsoteam och en utredning görs där det beslutas vilka åtgärder som ska ske. Vid signaler från elever och vårdnadshavare om misstanke om kränkande behandling eller diskriminering, genomförs samtal med berörd elev.

Trygghetsteamet är en viktig resurs i detta arbete och kallas in vid behov.

Alla ärenden som kommer till enhetens kännedom anmäls till huvudmannen. För rapportering till huvudmannen gäller följande rutin: Anmälan till Sektor  görs via särskild blankett av rektor skyndsamt efter det att kränkning upptäckts.

5. Åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Om det förekommer trakasserier eller kränkande behandling ska rektor vidta de åtgärder som krävs för att i framtiden förhindra att det upprepas. Åtgärder ska vara grundande på den utredning som gjorts i det enskilda fallet. Ärendet följs sedan upp av rektor och elevhälsoteam. Rektor ansvarar för att åtgärder samt uppföljning dokumenteras.                   

6. Delaktighet och ansvar

Likabehandlingsplanen presenteras av mentor på möte med vårdnadshavare och på klassråd. Elever och vårdnadshavare informeras då bl a om nedanstående punkter.

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig av oss på Lerums Gymnasium:

 • Att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan.
 • Att vi arbetar för en lugn och trivsam miljö.
 • Att vi ingriper mot alla former av kränkningar.
 • Att vi kontaktar dig om något särskilt händer.
 • Att vi gör vårt bästa för att ditt barn ska lyckas med sina studier.

Vi på Lerums Gymnasium förväntar oss av dig som vårdnadshavare

 • Att du stöttar ditt barn att ta ansvar för studierna.
 • Att du meddelar skolan om du märker att ditt barn råkat illa ut.
 • Att du meddelar oss om ditt barn gjort någon annan illa.
 • Att du ställer upp på skolans värdegrund.
 • Att du håller dig informerad om ditt barns närvaro.
 • Att du deltar på möten med vårdnadshavare.

Som elev kan du förvänta dig av oss på Lerums Gymnasium

 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att vi bryr oss om dig.
 • Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut.
 • Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkningar.
 • Att vi gör allt för att du ska få en så lugn och trivsam arbetsmiljö som möjligt.
 • Att vi kommer att göra allt för att du ska lyckas med dina studier och få så mycket kunskap som möjligt.

Vi på Lerums Gymnasium förväntar oss av dig som elev

 • Att du bemöter andra med respekt.
 • Att du aldrig bidrar till att någon råkar illa ut.
 • Att du aldrig medverkar till någon form av skadegörelse.
 • Att du ställer upp på skolans värdegrund.
 • Att du passar tider, är närvarande och tar ansvar för dina studier.

7. Kompetensutveckling

Se årlig plan för respektive skolenhet.

På skolan finns också en arbetsgrupp, normkritiska gruppen, som genomför olika kompetensutvecklingsinsatser under året.

8. Kvalitetssäkring

Likbehandlingsplanen utvärderas varje läsår och revideras vid behov och en årlig plan utformas på varje skolenhet. Under första delen av höstterminen är personalen med och diskuterar ev förslag på revidering av likabehandlingsplanen. 

Kontakt

Kontaktuppgifter till samtlig personal finns här

Trygghetsteamet på Lerums Gymnasium

Information om trygghetsteamet

Det finns möjlighet att lämna meddelanden i brevlåda hos Elevhälsan eller e-posta trygghetsteamet; trygghetsteam@lerum.se Man kan också vända dig till andra myndigheter.

Diskrimineringsombudsmannen, DO
telefon:08-120 20 700
do@do.se

Barn- och elevombudet, BEO
telefon: 08-586 080 00
beo@skolinspektionen.se

Lerum, 2020-11-24

Skolledningen vid Lerums gymnasium