Systematiskt kvalitetsarbete

Lerums vuxenutbildning arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuerlig process.

Minst 95% av våra undervisande lärare är legitimerade och 100% av de betygssättande lärarna. I undersökningar av nöjd-kund-index (NKI) ger våra elever oss betyget 7,9 i snitt av 10 möjliga.

Kursutvärdering 

Alla kurser som ges på Lerums vuxenutbildning utvärderas för att skapa fortsatt förbättringsarbete. Kursutvärdering sker efter avslutad kurs.

En verksamhetsuppföljning görs varje år.

Några av de verktyg vi använder för kvalitetsmätning är:     

  • Mitterminsenkäter/Slutenkäter 
  • Avbrotts- och betygsuppföljning
  • Studerandesamråd
  • Trivselenkät med Nöjd Kund Index
  •  Effektstudier 

Lerums vuxenutbildning har en rutin för klagomålshantering. Har du synpunkter eller förbättringsförslag, kan du anmäla dem här.