Handlingsplaner

Här har vi samlat Östad skolas handlingsplaner.

I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins grund och att den bör utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.  Att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Skollagen 1 kap. 2 §).

Vi har som uppgift att i förskola och skola förmedla grundläggande värden såsom alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individens frihet och integritet och solidaritet med svaga och utsatta. 
 
Likabehandlingsplanen är en handlingsplan för främjande av likabehandling och för förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.