Värdegrund

Värdegrund för Östad skola

Till eleverna

Respektera dig själv genom att

 • ta ansvar för ditt lärande
 • vara rädd om dig själv och din hälsa
 • vara ärlig och stå för det du gör

Respektera andra genom att

 • ha förståelse för allas lika värde
 • visa hänsyn och omsorg om andra
 • vara en god kamrat

Respektera din omgivning genom att

 • vara aktsam om egna och andras föremål
 • vara aktsam om våra lokaler och vår gemensamma miljö

För allas trivsel på Östad skola ska du

 • komma i tid och ha med dig arbetsmaterial
 • utföra allt skolarbete noggrant och ta vara på tiden
 • sträva efter största möjliga arbetsro
 • vara beredd att samarbeta med alla
 • använda ett vårdat språk
 • inte göra något som kränker någon annan
 • hålla din arbetsplats ren och vara rädd om ditt arbetsmaterial
 • vara aktsam om skolans lokaler

Till föräldrarna

 • Hjälpa till med läxorna
 • Se till att ert barn får tillräckligt med sömn
 • Se till att ert barn får frukost
 • Läsa den information som kommer från skolan
 • Hjälpa till att packa skolväskan

Till personalen

 • Östad skola ska vara en trygg plats. I skolan ska finnas omtanke och engagemang.
 • Skolan ska prioritera lärandet. Vi har ansvar för elevernas lärande och hjälper dem att uppnå kunskapsmålen. Vi stöttar elevens sociala utveckling.
 • Skolan ska vara till för alla. Vi ska se till varje enskild elevs behov - varje elev ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
 • Vi ska skapa ett sådant klimat att eleven känner delaktighet genom att tränas till ansvar och inflytande på lektioner, i klassråd och elevråd. Föräldrarna är välkomna till skolan för att delta i sitt barns utveckling.
 • Skolan ska erbjuda en hälsofrämjande miljö. Vi ska värna om den fysiska och psykosociala miljön och ska vara en motpol till destruktiva krafter i samhället.

Östad skola 2010-08-31, uppdaterad 2010-10-28
Lars Åke Rosenqvist