Rutiner för vårdnadshavare gällande frånvaroanmälan i Skola 24 från ht 2014:

För ditt barns säkerhet är det viktigt att Du följer våra "Rutiner för frånvaroanmälan", som vårdnadshavare är det Du som ansvarar för att anmäla ditt barns frånvaro.

 

Så här går ni tillväga: 

 • Vid sjukdom ringer ni 0515 – 77 70 15 senast  kl 08.00 samma dag som eleven är sjuk. Endast knapptelefon behövs. Per telefon anmäls heldagsfrånvaro. Ni kan också anmäla frånvaro via lerum.skola24.se.
 • Man kan bara frånvaroanmäla en hel dag i taget per telefon. Om du anmäler via telefon så måste du ringa varje dag ditt barn är hemma.
 • Om man loggar in på Skola 24 kan man lägga in flera frånvarodagar och även del av dag.
 • Knappa in hela elevens personnummer. (Det går att avbryta och börja om).
 • Välkomstmeddelandet lyder: ”Hej och välkommen till Skola 24:s frånvaroanmälan för Lerums kommun”.
 • Ni får sedan ett mail på utförd anmälan, detta ska bekräftas av er.
 • Ni som har barn även på fritidshemmet, behöver inte sjukanmäla där eftersom fritidspersonalen ser i Skola 24 vilka som är borta.
 • Under skolloven ringer ni till fritidshemmet direkt på telefon 0302-522124.

 

Tänk på!

 Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 siffror.

Information om systemet

Skola 24 är ett webbaserat verktyg för registrering, analys och rapportering av elevers frånvaro. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via valfri uppkopplad dator eller mobil enhet. I Skola 24 ingår också tjänsten Telefon 24, vilket även gör det möjligt via knapptelefon att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola 24.

Information angående hur skolan går tillväga vid frånvaro

Ni kommer att få AKTIVERINGSKOD skickade till er mailadress, som alltså måste vara aktuell. Följ därefter de instruktioner ni får. Efter denna aktivering är ni nu tillgängliga för att ta emot mail från skola24.

Vid all frånvaro får ni ett meddelande via mail.

Ni bekräftar att meddelandet kommit fram via en grön svarsknapp. Detta blir då synligt och vi ser att ni har tagit del av informationen.

OBS! Om inte det finns någon e-postadress kontaktas ni av någon från skolan.

Om en elev inte är frånvaroanmäld kontaktas vårdnadshavare av skolans personal senast kl 9.15.

Fritidshemmet:

För de barn som är inskrivna på fritidshemmet gäller att en vuxen lämnar av barnet och ser till att det blir uppskrivet på närvarolistan. När barnet hämtas för dagen måste ni säga till någon i personalen.

Ledighet

Vid ledighet måste elev och målsman i god tid fylla i ledighetsansökan. Längre ledighet beviljas enbart om särskilda skäl föreligger. Elev är skyldig att själv ta igen de moment i undervisningen som missats på grund av ledigheten.

Blankett finns att hämta på Lerums kommuns hemsida.

Ogiltig frånvaro

Rutiner vid ogiltig frånvaro inom Lerums grundskolor:

 • Samtliga skolor tar omedelbart kontakt med vårdnadshavare när det uppdagas att det föreligger ogiltig frånvaro. Ex endagsskolk, avvikelse från skolan utan lov.
 • Klassföreståndare/mentor har träff med vårdnadshavare och elev om att hitta strategier för att få eleven till skolan och delta på lektioner. Åtgärdsprogram upprättas.
 • Skolans elevhälsoteam kopplas in för kartläggning och förslag på insatser.
 • Vid fortsatt systematisk skolvägran kallar rektor till EVM (Elevvårdsmöte) där beslut om insatser görs. På detta möte kallas vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor, elevhälsan och om det finns kontakt med Individ och Familjeomsorg (IFO) eller Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) bjuds även dessa in.

Om skolvägran fortsätter anmäler rektor ärendet till sektorsledningen som i sin tur            överlämnar ärendet till individnämnden Lerums kommun.