Ny Elevhälsoplan

Publiceringsdatum : 2012-11-09

För Röselidsskolan F-9 med fritidshem. Vision: "Vår främsta kund är det framtida samhället". Värdegrund: På Röselidsskolan visar man respekt för sig själv, för andra och för sin omgivning.

Syfte

Syfte med en övergripande Elevhälsoplan är att skapa en gemensam syn på vad elevhälsa är inom grundskoleverksamheten för Röselidsskolan i Lerums kommun. Planen är skriven utifrån ett salutogent förhållningssätt och i en struktur som alla ska vara förtrogna med, oberoende av var i verksamheten man befinner sig. Ett salutogent perspektiv är ett hälsofrämjande perspektiv. Verksamheten skall fokusera på friskfaktorer på organisations-, grupp och individnivå. Barnens egna resurser skall tas tillvara och synliggöras. Vi vill att våra barn skall kunna förstå sin omvärld, se sin egen roll och möjliga handlingsalternativ, se ett meningsfullt mönster och sammanhang i livet.

Syftet är också att i samverkan med elever och vårdnadshavare skapa goda lärandemiljöer som främjar en gynnsam utveckling för varje elev. Begreppet elevhälsa har i och med den nya skollagen (SFS 2010:800) skrivits in i skolförfattningarna och enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Vidare står även att elevhälsan ska fungera hälsofrämjande och förebyggande till stöd för elevens utveckling mot målen. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärmiljö som möjligt för eleven. En väl fungerande elevhälsa förutsätter att skolan och hemmet tar ett gemensamt ansvar, allt för att främja elevens lust att lära inom både lärande, personlig utveckling och hälsa.

Elevhälsans riktlinjer syftar till att säkra alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Detta omfattar inte endast särskilda insatser, utan är ett samlingsbegrepp för alla insatser som görs för att skapa en positiv arbetsmiljö inom skola och fritidshem. Elevhälsa prioriteras i verksamhetens styrdokument och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av välbefinnande. Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer och gynnas av:

  • Trygghet
  • Trivsel
  • Upplevelse av sammanhang och mening
  • Delaktighet
  • Inflytande
  • God självkänsla
  • Använda sina sinnen och kreativitet

I grunden handlar det om att få känna sig respekterad och värdefull.