Mötesteckningar enhetsråd 121107

Publiceringsdatum : 2012-11-19

Marie hälsar välkommen och presenterar dagens agenda. Några övriga frågor anmäldes:

- iPads samlas numera in på lunchrasten i båda 4-7 arbetslagen, vi vill att ungdomarna är ute på rasterna och aktiverar sig. Ett norskt koncept "Trivelprogrammet" kommer eventuellt att införas efter jul.

- Ventilationen är numera justerad och fungerande.

- Flytt av fritidsklubb och fritidsgård till Falken är planerad till 130107.

- Önskemål om att det finns ordinarie personal på fritids på utbildningsdagar t ex på höstlovet.

Genomgång av föregående mötesanteckningar.

- Hur organiseras "Föräldrar som kommer på besök för att t ex presentera ett yrke"? Förslagsvis av arbetslagen då det passar in i det som arbetslagen arbetar med.

- Hur ser det ut med undervisningen i estetiskt-praktiska ämnen? Lennart redogjorde för hur det är tänkt i olika ämnen i olika årskurser på olika skolor.

- Det ser olika ut när det gäller veckobrev och information. Kontinuerlig veckoinformation på mejl! Viktig information kan stå med flera veckor.

- Trevligt och uppskattat med drop-in fika på fritids!

- Marie berättar om hur planerna ser ut inför lucia och julavslutning. Synpunkt att det är viktigt att värna om traditioner - ett luciatåg är en mysig stund att samlas kring!

- Läxor, skolans grundinställning är att "jobbet ska göras på jobbet". Vi kommer dock att arbeta med olika uppdrag med deadlines, vilket kanske kommer att innebära ett visst hemarbete. Processledarens uppgift är att kommunicera med hemmen. Är man som förälder osäker på en hemuppgift går det bra att ta direktkontakt med processledaren.

Röselidsskolans trygghetsarbete

På Röselidsskolan finns en Likabehandlingsplan och en årlig plan för att motverka kränkande behandling.

Varje arbetslag och fritids har utsett trygghetsrepresentanter som listat otrygga platser. Marie redogjorde för elevernas lista.

Föräldrar framför att det är mörkt i skogsdungen mellan Rösekullen och Röselidsskolan.

Trivselregler - tillägg från enhetsrådet: 

Behandla alla som du själv vill bli behandlad.


Hur gör vi med värdesaker?

Ingen har med sig värdesaker.

Vad ska enhetsrådet göra i framtiden?

Föreläsningen som ordnades med Jonas Colting blev väldigt uppskattad. Ska vi kanske anordna en klädbytardag och/eller en annan föreläsning? Deltagarna tipsades om en intressant föreläsare, Micke Gunnarsson.

Fråga om bokprojektet "Ung berättare"

Viktigt att alla får tillräckligt lång tid för att färdigställa sin bok. Föräldrar uttryckte ett behov av information i veckobreven!

Förslag på mötesdagar för enhetsrådet 2013:

tisdag 8 januari, torsdag 21 mars, onsdag 24 april.