Röselidsrektorernas månadsbrev november 2012

Publiceringsdatum : 2012-12-03

Här kommer vårt tredje brev, novembers nyhetsbrev.

Här kan du skriva ut brevet.

Enhetsråd:

Nästa enhetsråd är bokat den 8 januari kl 18.30-20.00 i Röselidsskolans personalrum.

På senaste mötet kom tankar om olika aktiviteter flera föräldrar vill dra igång. Bland annat nämndes skid/skridsko/klädbytardag och föreläsning för föräldrar i Gråbo….

Vi bokade nästa möte tidigt på terminen för att inom en snar framtid få till stånd dessa aktiviteter. Är du sugen och tycker det verkar roligt att vara med i planeringen är du hjärtligt välkommen.


Andra punkter vi kommer att ta upp är:

  • Avrapportering av nuläget och tankar kring framtiden
  • Övriga frågor från föräldrar

Likabehandlingsplan:

Röselidsskolans Likabehandlingsplan finns nu tillgänglig på skolans webbplats www.lerum.se/roselid under Om skolan, Arbetssätt och inflytande, Handlingsplaner

De årliga målen för skola/fritids och trivselregler för gemensamma områden kommer, även de, snart att finnas på webbplatsen.

Röselidsskolans ”inre liv” formas, fortsatt rapport:

Ytterligare en månad har gått och vi rör oss fortfarande i en den riktning vi vill. Stämningen på enheten är överlag väldigt god.

Pedagoger och elever rör sig dock i lite olika takt, men ändå enligt beräkning.

1. Tillhöra-fasen

Tillhöra-fasen är det första stadiet i en nybildad grupps utveckling. Alla medlemmarna i gruppen är måna om att bli accepterade av de andra och de funderar mycket kring om de verkligen vill tillhöra gruppen och hur mycket de är beredda att anpassa sig. Andra vanliga undringar är om man passar in och vilka de andra är.

Normer i gruppen, hur man kommunicerar och vilka roller man har är fortfarande oklart.

1.b Övergångsfasen "konstlat gemyt"
Bakom det underliga namnet döljer sig en kortare andningspaus, en slags vila innan den krävande rollsökningsfasen. Deltagarna vill fortfarande gärna vara till lags – samtidigt som de känner sig allt mer hemma i gruppen och blir allt mer engagerade i den.

2. Rollsökningsfasen

Den här fasen är den mest krävande i grupprocessen och tar längst tid att gå igenom. Nu är gruppmedlemmarna inte lika tysta längre, konfrontationer och kraftmätningar uppstår hela tiden och oenigheterna rör i allmänhet kunskap, ledarskap och kompetens. Det bildas ofta undergrupper, stämningen kan vara påtagligt aggressiv och man frågar sig vem ledaren är, hur stort inflytande man själv har i gruppen och hur ens kompetens tas tillvara.

2.b Övergångsfasen "idyll" Många elever befinner sig fortfarande här
Innan nästa egentliga stadium inträder, enligt FIRO-teorin, en kortare fas som ofta upplevs som en befrielse. De underliggande konflikterna är synliggjorda, en gemensam identitet för gruppen börjar utvecklas och gruppmedlemmarna börjar förstå sina roller.

3. Öppenhetsfasen Personalen börjar röra sig hitåt

Nu fungerar gruppen och medlemmarna kan ägna energi åt de gemensamma målen. Gruppmedlemmarna kommer närmare varandra, klimatet är öppnare och det finns bättre förutsättningar för att hantera de problem som uppstår. Medlemmarna i gruppen funderar över vad de andra anser om dem, vem eller vilka som står dem närmast, hur stor öppenhet och närhet som är tillåten.

Rotation, utvärdering av första perioden:

En rotationsomgång är snart till ända. Vi rektorer har pratat med både elever och pedagoger för att fånga upp hur det har varit under dessa veckor. Många upplever att själva innehållet har varit väldigt stimulerande. Dock anser både flera elever och pedagoger att flytten till en annan skola upplevts som energikrävande.

Vi kommer tillsammans med elever och pedagoger att utvärdera och se över vilka förändringar som behöver göras inför vårterminens rotationsomgång.

Undervisningstid vt-13:

I elevernas sammanlagda timplan har vi rektorer från början lagt in lite extra tid. Speciellt i arbetslag 4-7 och 8-9. Tanken var att ytterligare möjliggöra för ökade skolresultat. Vad vi dock upplever i praktiken är att flera elever blir väldigt trötta på eftermiddagen och att pedagogerna får för lite tid att grundligt planera undervisningen.

I januari planerar vi därför att förkorta skoldagen för elever i åk 4 - 9 på onsdagar. Då kommer alla elever i hela Gråbo (i dessa årskurser) att sluta
kl 14.00.

Traditioner på Röselid:

Lucia kl 8.30-14.30 (F-3 slutar som vanligt); Denna dag kommer att bestå av luciatåg, juldans, julmys med pyssel, pepparkaka och klementin. På lunchen grillar vi utomhus.

Julshow; Åk 9 bjuder på julshow

Julavslutning kl 8.30-11.00; Vi samlas i Hjällsnäshallen för en avslutningsshow där alla arbetslag bjuder på olika typer av underhållning.

Trivselprogrammet

Samtliga tre Gråboskolor kommer fr o m vårterminen att ingå i Trivselprogrammet. Syftet är att utbilda elever till trivselledare som tar ansvar för aktiviteter på rasterna. Trivselprogrammets mål är att:

  • främja för ökad och mer varierad lek på rasterna
  • hjälpa elever att bygga goda vänskapsrelationer
  • minska konflikter mellan elever
  • främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt

Tidsplan för implementering av Trivselprogrammet:

18/12  Information till samtlig personal i Gråbo.

Eleverna slutar denna dag senast kl 14.00.

8/1  Information om Trivselprogrammet skickas till föräldrar via mail.

9/1-16/1 Trivselledare utses bland eleverna.

18/1 Utbildning av trivselledare i Hjällsnäshallen kl 08.30-13.30

Läs gärna mer om Trivselprogrammet på www.trivselledare.se

Rivning av Hjällsnässkolan

Vi har nu fått ta del av rivningsplanen för Hjällsnässkolan. Tanken är att rivningsarbeten ska starta i slutet av november. Vi har ännu ingen ny information att ge, men återkommer via mail så snart vi vet mer.

Föräldratankar välkomnas!

Hjälp oss att göra en bra verksamhet ännu bättre. Om du har tankar om något vi borde skriva/informera om är du hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss. Du kan maila oss på:

marie.sandell@lerum.se        lennart.nilsson@lerum.se

Arbetslagsledare:

F-3 A            Karin Andersson                  073 6845793

F-3 B             Wailet Nordh                       073 6604549

4-7 A             Elin Eriksson                        073 6845714

4-7 B             Anneli Skoglund                   072 5602119

8-9                Olof Borg                             073 6845704

Vänliga hälsningar, Marie Sandell och Lennart Nilsson

 

Nästa informationsbrev kommer ut före julavslutningen den 19 december.