Enhetsråd

Publiceringsdatum : 2018-12-10

Här kan du läsa protokollet från 26 november 2018

Enhetsråd Röselidsskolan 2018-11-26

Deltagare: Fredrik Forsberg, Judith Buchar, Maria Yhr, Therese Krol, Bent Erik Brenden, Marianne Fredriksson Filip Jennerholm Hammar, Jorge Muriel Matin Lennart Nilsson Annette Ståhl.

Vid tangenterna: Annette Ståhl 

Föregående möte

 • Lennart går igenom föregående mötesanteckningar.

 • Att bygga ett positivt samhälle genom att skapa gemensamma mötesplatser t ex föreläsningar, cafékvällar etcetera är ett av enhetsrådets huvudsyfte.

 • Någon form av aktivitet/utbildning avseende sociala medier planeras. Elevrådet på Ljungviksskolan har tagit initiativ till att arrangera det. 

  Mötesrutiner för enhetsrådet

 • Vi diskuterar ansvaret man har som enhetsrådsrepresentant. Inbjudan och att kommunicera mötesanteckningar ansvarar skolans rektorer för.

 • Det ska vara anmälan till enhetsrådet. Marie och Lennart skickar inbjudan till de ordinarie enhetsrådsrepresentanterna. En öppen inbjudan skickas också med arbetslagens veckobrev.  

 • Anmälan om deltagande på enhetsrådsmötet görs på mail till Marie senast dagen innan mötet.

 • Enhetsrådsrepresentanternas e-post ska finnas i varje lags veckobrev så att frågor kan skickas direkt till dem. Frågor som skall upp på nästkommande mötes dagordning e-postas till Marie.

 • Protokollet läggs upp på hemsidan. Vi skriver en blänkare i veckobrevet att man kan gå in på hemsidan och läsa protokollet. 

  Röselidsskolans kvalitetsarbete

 • Lennart informerar allmänt om kvalitetsrapporten. Mycket positivt är att kunskapsresultaten ökar. Skolan har fokuserat på färre mål vilket upplevs positivt även från föräldrar.

  Vårt utvecklingsarbete och ”målstege” består av fem delar:

 • Det professionella ledarskapet Kollegialt lärande hur vi arbetar och vad vi ska utveckla

 • Självledarskap Entreprenöriella kompetenser, Changemaking, Ashoka

 • Tillgänglig utbildning Specialpedagogiska lyftet, ny organisation för EHM möten

 • Planering, förberedelser, uppföljning Skapa möjlighet för pedagoger för gemensam ämnesövergripande planering

 • Digitalisering Vi utgår från SKL:s verktyg avseende Ledning Infrastruktur Kompetens Användning 

  Lärande trygghet

 • För att bättre kunna följa sina barns lärande önskar föräldrarna utbildning/workshop i bl a google classroom. Det kan lämpligen ske när eleverna börjar åk 4 och får ett digitalt lärverktyg. En utbildning för föräldrar kanske skulle kunna vara en förutsättning för att kvittera ut en Chrome Book?

 • En lathund till föräldrarna avseende skolans digitala processer efterfrågas för att få en bättre insyn i elevernas arbeten. Då ökar möjligheten att kunna stötta sitt barn med studierna.

 • Vi talar om hur vi kan öka tryggheten på skolan. Föräldrar tycker det är positivt att vi skapade tydliga regler kring mobilanvändning. Enligt trygghetsenkäter är det återkommande på samma platser där elever upplever sig otrygga, t ex vid skåpen i omklädningsrum. Synpunkter på att skolans trygghetsarbete bör fokuseras på dessa områden. 

  Övriga frågor

 • Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att bygga en ny idrottshall i anslutning till Hjällsnäshallen. När grusplanerna då försvinner skulle det vara mycket positivt med en konstgräsplan i anslutning till actionparken. Det är bra för idrottsundervisningen på skolan men lockar också till spontanidrott på fritiden. I denna sistnämnda fråga kan vi hjälpas åt att påverka kommunen.

 • Förbo ska ev. anlägga skatepark i Segerstadsområdet.

 • Vi talar om möjligheten att spola upp en isbana i actionparken. Bent Erik har slang som vi kan använda. Behöver folk som spolar kväll och nattetid. Bent Erik kollar vilka regler som gäller med kommunen.      

 • Vårterminens enhetsrådsmöten är 5/2-19 och 9/4-19. Vid nästkommande möte är temat fysisk aktivitet.