Om Röselidsskolan

Livsstilsfrågor, internationella kontakter och hållbarhet i hälsa, ekonomi och miljö genomsyrar all verksamhet och är centrala teman för alla medarbetare.

Röselidsskolan består av två skolenheter; A och B. Marie Sandell är rektor för skolenhet A. Lennart Nilsson är rektor för skolenhet B. Inom skolenheterna tas elevens naturliga språkintresse tillvara i tidiga åldrar. För att skapa förståelse för olika sätt att leva, i Sverige och i världen, får eleverna tidigt erfara världen genom spel och idrott, lek och mat. Fysisk aktivitet, en hälsosam livsstil, möjlighet till internationella kontakter och delaktighet i skapandet av skolans måltider är en del av den dagliga undervisningen.

Våra bloggar

Vi använder skolbloggar för att visa vad som händer i arbetslagen och för att sprida information.

Arbetslag F-3A
http://arbetslagf3a.wordpress.com/

Arbetslag F-3B
http://roselidf3b.wordpress.com/
Arbetslag 4-7B
Blogg finns på Unikum. 

Arbetslag 8-9
http://roselid89.wordpress.com/

Två idrottshallar, gym och park

I anslutning till skolan finns två idrottshallar, ett gym och en nyanlagd park. På skolan finns hemkunskapslokaler med demonstrationskök, språklokaler och ett språkcafé. Miljö, klimat och hållbarhet står i fokus när Röselidsskolan byggs. Genom att välja miljömärkt byggmaterial minimeras gifter i miljön. Hållbarhet är ett vägledande ord för Röselidsskolan som startar läsåret 2012/2013.

Samverkan kring profillokaler

De yngsta eleverna kommer att arbeta på sin hemskola. Elever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Fakta om Röselidsskolan

  • Start: Läsåret 2012/2013
  • Antal elever: 430
  • Skolenheter:
    A: F-3 A, F-3 B ,4-5 med tillhörande fritidshem Rektor Marie Sandell
    B: 6-7, 8-9 , förberedelseklass och fritidsgård/klubb Rektor Lennart Nilsson
  • Uppvärmning: Fjärrvärme och solpaneler
  • El: Grön el och solceller
  • Bruttototalarea: 5 800 kvadratmeter