Elevrådet

Varje klass utser i början av läsåret två klassrepresentanter till elevrådet. Ordförande och sekreterare väljs vid varje möte.

Eleverna ska kunna påverka det som bestäms i skolan. Elevrådet är ett viktigt forum där man kan diskutera hur det är i skolan och komma med förslag till lösningar på olika frågor.

RöselidsskolanFör ökad trivsel

  • Elevrådet ska tillsammans arbeta för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs.
  • Alla elever på skolan ska kunna ta upp frågor som de tycker är viktiga och som sedan förs vidare till elevrådet.
  • Alla elever på skolan bör veta vilka som ingår i elevrådet.

Arbetssätt

Varje klass utser i början av läsåret två klassrepresentanter till elevrådet. Ordförande och sekreterare väljs vid varje möte. I anslutning till varje elevrådsmöte hålls klassråd. Klassrepresentanterna ansvarar för att klassens frågor förs vidare till elevrådet och att klassen får information om vad som sagts på elevrådet.
Protokoll skrivs så snart som möjligt efter elevrådsmötet. Klassrepresentanterna (tillsammans med klassläraren) går igenom protokollet vid nästa klassråd.

Viktigt uppdrag

Som klassrepresentant i elevrådet har eleven ett viktigt uppdrag för sina kamrater och för skolan. Eleven är informationsbärare av många frågor och en viktig förebild för andra elever på skolan.