Skolhälsovård

Skolhälsovårdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande och främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och ungdomar.

Skolsköterskan på Röselidsskolan är gemensam för båda skolenheterna och heter Anette Johansson. Hon har mottagningsdagar tisdag till fredag och träffas säkrast mellan klockan 9.00-14.00. Telefon 0302-52 19 22, 073-688 35 34.

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har journalföringsplikt och tystnadsplikt.

Förebyggande hälsovård

I skolsköterskans arbete ingår bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer samt enklare sjukvård. På Röselidsskolan erbjuds barnen två större hälsobesök: ett besök i förskoleklassen (tillsammans med vårdnadshavare) avseende syn, hörsel, längd och vikt, och ett i år 4 avseende syn, längd, vikt och rygg. I år 2 erbjuds ett mellanhälsobesök avseende syn, längd och vikt. Pubertetssamtal hålls med pojkar och flickor i grupper på våren i år 5.

Som förälder/vårdnadshavare är Du alltid välkommen att vända dig till skolsköterskan för samtal/rådfrågning om ditt barns hälsa och utveckling. Samtal hålls med barnen både enskilt och i grupp.

Vaccination

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) erbjuds i år 2 för alla barn födda år 2002 och senare, och för barn födda före år 2002 erbjuds MPR-vaccinationen i år 5. Alla flickor i år 6 erbjuds nu även vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV) med vaccinet Gardasil mot livmoderhalscancer och kondylom. Denna vaccination är uppdelad i tre doser som skall ges inom sex månader. I år 8 erbjuds vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP) för alla barn födda år 2002 och senare.

Samverkan

Skolsköterskan ingår även i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog, skolpsykolog och kurator.

Skolläkaren

Skolläkaren på Röselidsskolan heter Katrin Johansson , hon arbetar med frågor som rör barnets tillväxt, utveckling samt skolrelaterade hälsofrågor. Önskar du tid till skolläkaren kontaktar du skolsköterskan, skolläkarmottagning kan erbjudas cirka 3-4 ggr/termin.

Barn i förskola

När det gäller hälsofrågor hos barn i förskoleåldern så ombedes vårdnadshavare kontakta barnets BVC. När skolsköterskan inte är anträffbar hänvisas till Gråbo Vårdcentral, öppet mån-fre 8-17, 0302-52 05 00.

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447
Lerums kommun
443 80 LERUM
Bagges Torg 0302-52 10 00 (vx) www.lerum.se Pg 3 31 43-9
0302-52 11 18 (fax) lerums.kommun@lerum.se Bg 547-6239
LERUM1000, v2.1, 2013-02-21


Riktlinjer för specialkost i skolan

 

Samarbete mellan

Måltidsservice, elevhälsans medicinska insats och sektor lärande

Syfte

Syftet med "Rutiner för specialkoster i skolan", är att alla elever i skolan ska få sin specialkost med god dokumentation och uppföljning genom förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Kommungemensamma riktlinjer ger en tydlighet för att eleven ska få rätt kost. De främjar också samarbetet mellan hemmet, verksamheten och skolhälsovården. Lerums kommun följer Livsmedelsverkets riktlinjer "Bra mat i skolan".

Definition av specialkost

Skolans hälsofrämjande ansvar innebär bland annat att skolan ska skapa goda rutiner för att alla elever ska få sina måltider på så bra sätt som möjligt.

Eleven ska känna att det är lustfyllt och stimulerande att gå till skolrestaurangen, ta något på tallriken och slutligen äta maten. Detta är ett komplext samband av många olika faktorer. Ett strävansmål är en lugn och trivsam miljö i restaurangen, möjlighet att välja maträtt, men framförallt en schemalagd lunchtid så att eleverna slipper långa köer och har tid på sig att äta i lugn och ro. Skolan och kostverksamheten har det gemensamma ansvaret att möjliggöra detta på bästa sätt.

Alla koster som inte är den "vanliga maten" kallas specialkoster. Detta för att påpeka vikten av att eleven får rätt kost. Specialkost räknas inte då eleven av någon anledning inte tycker om den mat som serveras.

Riktlinjerna ("Bra mat i skolan") är ett sätt att poängtera hur viktigt det är för alla elever att kunna inta en måltid under skoldagen. Detta för att både fysiskt och psykiskt få energi och kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Menyn är näringsberäknad och planerad så att alla barn och elever ska kunna växa och må bra.

Läs mer i dokument nedan!