Föräldrainflytande

Följande forum finns för föräldrainflytande:

Föräldramöte

Varje föräldramöte skall, utöver de frågor som arbetslaget/klassföreståndarna eller föräldrarna önskar ta upp, innehålla information till och från arbetsenhetsrådet (se nedan). Varje klass har föräldramöte en gång per termin i klassföreståndarnas regi. Vill föräldrarna ha ytterligare möten organiserar man dessa själva. Skolan hjälper till med distribution av kallelser och liknande. Lokaler kan lånas av skolan och bokas hos Christina Enström, tel. 52 13 07.

Arbetsenhetsråd

Arbetsenhetsrådens syfte är att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära elevernas vardag. Arbetsenhetsrådet sammanträder två ggr/termin och är arbetslagets gemensamma forum för aktuella frågor samt fungera som en länk mellan föräldramöten och enhetsråd. Arbetsenhetsrådet består av två föräldrar (en ordinarie och en ersättare) från varje klass i arbetslaget, två elever (en ordinarie och en ersättare) från varje klass i arbetslaget, samt två representanter från arbetslaget. Ersättarna tjänstgör när ordinarie ledamot inte kan närvara.

Enhetsråd

Enhetsrådets syfte är att i dialog och samråd hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas. I enhetsrådet ingår båda skolornas rektorer, representanter för personalen och en föräldra- och en elevrepresentant från skolenheternas olika arbetsenhetsråd.