Elevhälsa och särskilt stöd på Rydsbergsskolan

På Rydsbergsskolans grundskola och grundsärskola är elevernas mentorer ansvariga för arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd. Om du som förälder vill diskutera ditt barns behov av särskilt stöd kontaktar du alltid i första hand ditt barns mentor.

Till sin hjälp i arbetet har mentorerna i första hand de andra lärarna i arbetslaget. Arbetslaget har ett gemensamt helhetsansvar för alla sina elevers utveckling. 

På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna. Elevhälsoteamets medlemmar arbetar med stöd och handledning till lärare och arbetslag i hur de kan arbeta med att stödja sina elever och de jobbar även direkt med elever. Detta kan till exempel ske i form av utredningar, specialundervisning, som samtalsstöd eller genom arbete med elevgrupper.  

Rektor deltar också i arbetet med elevhälsa och särskilt stöd och är den som beslutar om alla åtgärdsprogram för sin skolenhets elever.