Arbetslag

På Rydsbergsskolan finns sex arbetslag. Fyra stycken i grundskolan och två i grundsärskolan.

Arbetslagen har ett helhetsansvar för alla sina elevers kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. Arbetslagen har stor frihet att organisera undervisningen utifrån sina elevers behov och förutsättningar.

Grundskolan
Arbetslag A till D

Grundsärskolan
Arbetslag E till F