Stödfunktioner

Barn- och elevhälsoteam

Barn- och elevhälsoteamet träffas regelbundet och har ett övergripande ansvar för hela enhetens barn- och elevhälsoarbete. Teamets arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande.

I barn- och elevhälsoteamet ingår rektorer, förskolechef, skolsköterska, skolkurator och specialpedagoger. Skolpsykolog medverkar en gång per månad. Studie- och yrkesvägledare finns på Stenkulan en dag per vecka.

Dessa kompetenser skall med sina pedagogiska, medicinska, psykologiska och sociala perspektiv samverka för att bilda en helhetssyn kring barn- och elevhälsoarbetet, så att det stödjer barn och elever på bästa sätt.

Rektorer

David Johansson, 0302-52 17 01, 073-688 34 47
Anna Brandén, 0302-52 17 02, 076-128 15 80
Bente Törnqvist, 0302-52 17 05, 076-128 15 95

Specialpedagoger

 Cathrin Forsell (förskola), 0302-52 14 04, 072-688 35 37

Cecilia Karlsson (skolan), 0302-52 17 08, 076-660 46 28

Skolsköterska

Caroline Ask, 0302-52 17 12, 073-660 67 04

Skolkurator

Lena Martinsson, 0302-52 17 09, 073-660 67 04

Studie- och yrkesvägledare

Nina Strannemalm, 0302-52 16 65

Skolpsykolog

Karin Engström-Widell, 0302-52 12 76          

Trygghetsgruppens uppgift:

Trygghetsgruppen har till uppgift att vara kontakt mellan förskola/skola - barn/elev - hem när ett barn/en elev blivit utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling. Under rubriken handlingsplaner finns likabehandlingsplanen som är utarbetad av trygghetsgruppen.

Trygghetsgruppen

För förskola: