Fritidsverksamhet

Ny organisation för fritidsverksamheten startar höstterminen 2019 i Lerums kommun

Från och med höstterminen 2019 kommer alla elever i Lerums kommun erbjudas möjlighet till fritidshem till och med det år barnet fyller 13 år. Den öppna fritidsverksamheten, fritidsklubben, som alternativ till fritidshem kommer däremot inte längre att erbjudas.
Fritidshem bedrivs idag på samtliga grundskolor som har elever i årskurs F-5, och är avgiftsbelagd för de som deltar.
I fritidsklubbens verksamhet varierade antalet barn kraftigt och oförutsägbart mellan olika dagar, vilket gjorde det svårt att bedriva verksamheten med tillräcklig kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.
Från höstterminen 2019, med en organisation med utökad fritidshemsverksamhet för årskurserna F-6, finns större möjligheter att kombinera flexibilitet och välfungerande gruppindelningar med en verksamhet av god kvalitet. I fritidshemmet är tillsynsansvaret tydligare än i öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb och medarbetarna vet vilka barn som ska delta i verksamheten varje dag. I och med de förändringar i läroplanen som gjordes 2016 har styrningen av fritidsverksamheten blivit tydligare och det finns idag ett större fokus på undervisning i fritidshemmet. Den nya organisationen för fritidshemsverksamheten och att Lerums kommun bedriver den i egen regi ger bättre förutsättningar för ansvariga rektorer att leda och utveckla det pedagogiska arbetet i enlighet med läroplanen.
Precis som idag kommer elevernas vårdnadshavare betala en avgift för de barn de har i fritidshemsverksamheten.