Om förskolan

Förskolan startade sin verksamhet 2 maj 2017 och är inspirerad av Reggio Emilia filosofin och vi arbetar med att forma en hälsoprofil.

Förskolan har moderna lokaler som är anpassade för vår pedagogiska inriktning med fem åldersindelade avdelningar fördelade på två plan. I anslutning till förskolan har vi fina naturområden och Stenkullens fritidsanläggningar som vi nyttjar året om.

Innemiljön och utemiljön inspirerar till lek, rörelse och hälsa. De yngsta barnen har en egen utegård och lärmiljö. Hos oss utvecklas barnen i naturvetenskapens grunder med extra hälsofokus samt kan använda sig av upp till hundra olika uttrycksformer.

På Stenkulans förskolor arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som utgår från vår definierade Barnsyn:
Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta kunskapsbärare och kunskapsskapare. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga. Olikheter berikar. Man är inte, utan man blir, utifrån den kontext man befinner sig i”.

Åldershomogena barngrupper

Barnen börjar på Upptäckarna och allt eftersom de blir äldre byter de avdelning för att slutligen gå på Uppträdarna. De barn som går på samma avdelning är alltså i ungefär samma ålder. Därmed kan avdelningarna vara mer genomtänkt ordnade, både angående den verksamhet den har och det material som erbjuds. En ettåring har helt andra behov än en femåring. Arbetssättet är tänkt att skapa de bästa förutsättningarna för att möta barnen där de befinner sig och utmana dem vidare.

Roterande arbetslag

Personalen har vad vi kallar "roterande arbetslag". Vilket betyder att någon/några av personalen byter avdelning för att följa barnen upp till nästa avdelning i början av höstterminen. Detta innebär att barnen har någon för sig känd personal med sig när de byter avdelning på hösten och att en pedagog kan följa samma barn under många år även när barnet byter avdelning.

Arbetslagen kommer att vara föränderliga ifrån år till år. Det är utvecklande för oss pedagoger/verksamheten och vi kommer att i större utsträckning också att kunna lära av varandra och kvalitetshöja verksamheten.

Vi vill skapa en större vi-känsla då alla avdelningar kommer att vara allas angelägenhet, alla barn blir allas barn!