Arbetssätt och inflytande

Åkerslätts förskola inspireras av Reggio Emilia filosofin. Detta innebär att vi arbetar utefter det kompetenta barnet som utgångspunkt och vi pedagoger är medforskande.

Förskolan består av två avdelningar Stenen och Kullen på. På plan 1 Stenen finns det två hemvister och på plan 2 Kullen har vi tre hemvister. Stenen är anpassad för de yngsta barnen 1-3 år medan Kullen är anpassad för barnen som är 3-6 år.

Varje hemvist har två till tre huvudansvariga pedagoger, men ditt barn kommer under sin vardag att lära känna även pedagogerna som är på samma våningsplan då de har ett nära samarbete främst på morgonen och framåt slutet av dagen.

Utemiljön är viktig

Vår gård bjuder in till rörelse och fantasifull lek. Vi bakar sandtårta och låter oss väl smaka med en kopp låtsaskaffe eller målar mönster med pensel och vatten på stafflit. En bollek är igång, samtidigt som några barn just nu försöker komma ut ur labyrinten. Några barn har fyllt på hyllorna i affären och vi plockar med oss några stenar att betala med. På utebänken sitter barn och bygger med Duplo och några ritar. Vi sätter på musik och rockar loss i dans. Så kan en helt vanlig dag vara hos oss på förskolan.

Med stigande ålder ger vi oss ofta ut på äventyr och utforskar närmiljön, men det är på förskolan vi har vår trygga bas.

Pedagogerna följer barnen och bildar ett system med roterande arbetslag. Arbetssättet har som utgångspunkt att skapa de bästa förutsättningarna för att möta barnen där de befinner sig och utmana dem vidare med hjälp av varandra, pedagogerna och en stimulerande utforskande miljö.

Vi ser miljön som en tredje pedagog vilket innebär att vi anpassar/skapar miljön utifrån barnens intresse och behov. Vi erbjuder både "vanliga leksaker" samt material som inte är förutbestämt, detta för att locka barnens nyfikenhet och lust att lära och utforska samt stimulera barnens egna fantasi. Vi arbetar temainriktat med ett gemensamt tema för alla avdelningar. Varje avdelning arbetar med temat efter barnens ålder och intresse.

Åldershomogena barngrupper

Barnen börjar på Upptäckarna och allt eftersom de blir äldre byter de avdelning för att slutligen gå på Uppträdarna. De barn som går på samma avdelning är alltså i ungefär samma ålder. Därmed kan avdelningarna vara mer genomtänkt ordnade, både angående den verksamhet den har och det material som erbjuds. En ettåring har helt andra behov än en femåring. Arbetssättet är tänkt att skapa de bästa förutsättningarna för att möta barnen där de befinner sig och utmana dem vidare.

Roterande arbetslag

Personalen har vad vi kallar "roterande arbetslag". Vilket betyder att någon/några av personalen byter avdelning för att följa barnen upp till nästa avdelning i början av höstterminen. Detta innebär att barnen har någon för sig känd personal med sig när de byter avdelning på hösten och att en pedagog kan följa samma barn under många år även när barnet byter avdelning.

Arbetslagen kommer att vara föränderliga ifrån år till år. Det är utvecklande för oss pedagoger/verksamheten och vi kommer att i större utsträckning också att kunna lära av varandra och kvalitetshöja verksamheten.

Vi vill skapa en större vi-känsla då alla avdelningar kommer att vara allas angelägenhet, alla barn blir allas barn!