Skolstruktur HT 2019

Publiceringsdatum : 2013-03-11

Politiker och tjänstemän har arbetat med att ta fram en ny skolstruktur i Norra Lerum.

Nu satsar vi på skolorna i Lerum – med utbyggnad av Torpskolan och Knappekullaskolan

Många vill bo och leva i Lerum. Antalet invånare har stadigt ökat och ökningen fortsätter under överskådlig tid. Många som vill bo här är barnfamiljer. För att möta framtidens behov ska kommunstyrelsen ta beslut om ett förslag att bygga ut Torpskolan och Knappekullaskolan till skolor med elever från förskoleklass till årskurs nio, för 600-800 elever. Förslaget innebär också att samla grundsärskolas alla årskurser i Knappekullaskolan.

Under hela nästa år kommer en förstudie att pågå. I det arbetet ingår tillfällen till dialog och information med dig som är vårdnadshavare. Under förstudien och projekteringen kommer också underlag för den praktiska planeringen, hur undervisning kommer att ske under tiden ombyggnation genomförs.

Tidplan

Kommunstyrelsen tar beslut om förslaget den 7 december 2016. Om kommunstyrelsen beslutar att skolorna ska byggas ut händer följande:

  • 2017
    Planering. Förvaltningen tar fram förstudie, projektering, ritningar och förfrågningsunderlag. Information och dialog med vårdnadshavare och medarbetare.
  • 2018
    Byggnation. Tillbyggnad/nybyggnad på Knappekullaskolan och vissa anpassningar till yngre elever på Torpskolan startar.
  • 2019
    Tidigast höstterminen 2019 kan de tillbyggda skolorna tas i bruk.

 

Befolkningsprognoserna fram till 2025 visar att antalet barn i skolåldern kommer att öka i norra Lerum, framförallt i Norra Hallsås. Det är skälet till att Knappekullaskolan och Torpskolan föreslås byggas ut. Knappekullaskolan har idag 458 elever, Torpskolan 613 elever. Genom den föreslagna utbyggnaden skapas utrymme för ytterligare 400 elever, vilket motsvarar nuvarande befolkningsprognos fram till år 2025 i området.

Att samla organisationen för grundsärskolans elever ger, på samma sätt som en F-9-skola för grundskolan, en möjlighet att arbeta flexibelt, tryggt och sammanhållet. Det underlättar att kunna möta enskilda elevers behov när eleven byter årskurs. Närheten till Lerums gymnasium ger också goda möjligheter för samarbete med gymnasiesärskolan, för de äldre eleverna. Flytten kommer att planeras i nära samarbete med pedagoger och vårdnadshavare.

De framtida skolorna ska byggas och organiseras på ett sätt som uppmuntrar känslan av mindre skolor i skolan. Båda skolorna ska ha tillgång till nödvändiga specialsalar och flexibilitet i användandet. Båda skolorna har tillagningskök.

Vi ställer mycket höga krav på säkerhet vid alla byggen runt förskolor och skolor. Skola och byggentreprenör kommer att planera för ombyggnaderna tillsammans.

Till- och ombyggnaden av skolorna finansieras genom avsatta investeringsmedel för grundskolor i beslutad budget 2017. Det här blir en av de största utbyggnadsatsningarna på skolor i centrala Lerum på många år.