Om skolan

Vi ger våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring. Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

TorpskolanFoto av: Johan Nyström Torpskolan är centralt belägen 6-9 skola, med cirka 615 elever, i Lerums centrum med närhet till goda kommunikationer, både tåg och buss.

Skolan är uppdelad i två skolenheter, Torpskolan 1 och 2, som leds av varsin rektor. Eleverna är fördelade på sex arbetslag med 3-4 klasser i vardera. Arbetslag B, D och F tillhör Torpskolan 1 och A, C och E tillhör Torpskolan 2.

Torpskolan är en kommunal skola som tar utgångspunkt i skollag, Lgr11 och Sektor lärandes vision i all verksamhet. Skolenheterna arbetar också mot Lerums kommuns vision 2025, att bli Sveriges ledande miljökommun.

Vi har en god måluppfyllelse på skolan, men vi vill hela tiden bli bättre! Därför arbetar vi kontinuerligt i vårt strategiska kvalitetsarbete med att analysera och följa upp våra resultat tillsammans; rektor, elever och personal och utifrån det ta fram åtgärder för förbättring.

I en workshop, tillsammans med föräldrar, elever och lärare, tog vi reda på vilka förväntningar våra kunder har på oss och fick följande resultat; Föräldrar och elever i området har höga förväntningar på skolan. Eleverna skall ha hög måluppfyllelse och vara trygga. Eleverna skall vara väl rustade för högre studier och de skall fungera som människor i ett modernt samhälle. De förväntar sig välutbildad personal med hög kvalité på undervisningen och ett nära samarbete mellan skola och hem. Resultatet ligger till grund för det fortsatta samverkansarbetet mellan skola och hem där föräldrar, elever, personal och rektor deltar.

Under de kommande åren kommer vi att fokusera utvecklingsarbetet mot att använda IT som ett naturligt arbetsverktyg i vardagen, att ta fram vår modell för hur ett nära mentorskap ser ut, hur vi kan anpassa vår undervisning efter varje elev och att utveckla elevernas självkunskap.

Mer information hittar du under rubriken "Torpskolans kvalitetsarbete".