Bredband och IT

En bredbandsstrategi för Lerums kommun har tagits fram av bredbandsberedningen. Strategin syftar till att stärka förutsättningarna för krafttag avseende bredband i kommunen.

IPad på brygganStrategin är en viktig förutsättning för att kommunen ska nå sina mål om ökad befolkning och fler företagsetableringar. Det är också ett led i att nå regeringens mål "Bredbandsstrategi för Sverige".

Ger möjlighet för landsbygden

En välutbyggd och stabil bredbandsinfrastruktur ger människor möjlighet att arbeta och bo både i tätorter och på landsbygden. För närvarande är tillgången på bredband begränsad på landsbygden. Genom att generellt bygga ut bredband i kommunen kan därför skillnaderna mellan landsbygd och tätort minska.

Hur ser utbyggnaden ut?

Kommunen har inget uppdrag att bygga ut fiber annat än i sin roll som fastighetsägare till skolor, förskolor med mera. Den nationella hållningen är att fiberutbyggnad ska ske genom att marknaden själv reglerar utbyggnadsområden och utbyggnadstakt. 

Hur bredbandsutbyggnaden går till kan se olika ut. Ibland är det operatörerna själva som kontaktar de boende. I andra fall går de boende samman och uppvaktar operatörerna. Centralt i tätorterna Lerum, Floda och Sjövik finns god teckning. Det pågår utbyggnad i Gråbo och i bostadsområdena Hulan, Bråta, Öxeryd, Olstorp, Stannum, Höjden och Hallsås. I Tollered, Slätthult, Ryggebol, Björboholm och Norsesund finns planer.

Är du intresserad av hur det ser ut där du själv bor eller tänker flytta till - kontakta Skanova som gräver ned och äger bredband som säljer utrymme till olika operatörer så att de kan erbjuda bredbandstjänster till marknaden. Du kan även kontakta kommunens vägenhet (som vet var det har grävts) via e-post >> 

Vad händer när fiber och mobilt ersätter delar av kopparnätet?

Lerums kommun omfattas inte av en storskalig nedmontering av det fasta telenätet under 2016. Dock kommer Skanova  att ta bort kopparledningarna för ett mindre område i Gråbo (vilket och hur stort är ännu inte klart). Skanova är ett helägt dotterbolag inom TeliaSonera koncernen och äger och driver Sveriges största öppna nät.
Kommunen har inget veto när det gäller vilken typ av telefonilösning man som invånare har rätt till. I Sverige har riksdagen sagt att det är marknadsaktörerna som ska sköta detta. Kommunen får visserligen information när åtgärder planeras, om det behöver grävas eller på annat sätt berör kommunal mark, men större inflytande än så har inte kommunen.
Läs mer här >>