Fråga 5 - barns skolvägar

Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport* att:

”Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och social. Mycket tyder på att den fysiska aktiviteten hos barn har minskat och stillasittande aktiviteter har ökat generellt sett. Situationen riskerar att leda till en ökning av kroniska sjukdomar i framtiden, exempelvis typ 2-diabetes, benskörhet, övervikt och depression. Barns rörelsefrihet och möjligheter att på egen hand röra sig i närmiljön/staden har begränsats de senaste årtiondena, mycket till följd av olika samhällshinder. Exempel på hinder är den kraftiga ökningen av biltrafiken, höga hastigheter på motorfordon och de växande avstånden till utbud och olika målpunkter […] Barn som promenerar eller cyklar till och från skolan är mer fysiskt aktiva än barn som skjutsas i bil eller buss.”

*Statens folkhälsoinstitut 2008, Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga, ISBN: 978-91-7257-586-8)

Alternativ 1

Utveckla barnens skolvägar ännu mer än idag. Bygg bort omvägar för gående och cyklister.
Det innebär lägre hastigheter och mer gupp och hinder för biltrafiken ända från
bostadsområdena till skolorna. Runt skolorna och förskolorna införs i
möjligaste mån bilfria zoner. De som måste lämna och hämta med bil får då gå en
liten bit från avlämningsfickor eller parkering till skolans eller förskolans
entré. Cykelparkering däremot läggs i direkt anslutning till entréerna. 

Alternativ 2

Begränsa biltrafikens hastighet runt skolorna precis som idag, för att få till trafiksäker skolväg. Satsa också samtidigt på att avlämning-/hämtning och bilparkering hamnar så nära skolorna som möjligt.