Fråga 6 - fritidsaktiviteter

Alternativ 1

Lerum bör satsa på gång- och cykelinfrastrukturen så att omvägar byggs bort.
Kollektivtrafik, gång- och cykel har då högsta prioritet vid idrotts-, kultur-
och fritidsanläggningar, vilket gör att biltrafiken får köra långsammare och
ibland ta omvägar. Detta gör också att bilar måste köra i gångfart fram till
avlämnings-upphämtningsfickor vid anläggningarna, eller hämta och lämna på
parkeringen en bit därifrån. Det är en liten bit att gå från och till
parkeringen för att besöka anläggningarna.

Alternativ 2

De flesta skjutsar sina barn och ungdomar till fritidsaktiviteter, så satsa på att tillgodose invånarna med tillräckligt mycket parkering så nära anläggningarna som möjligt. Det blir då enkelt att lämna eller hämta med bil, men medför också alltmer trafik vilket gör det svårare att korsa gatorna gående eller cyklande. Eftersom det är så enkelt att köra bil fortsätter det också att vara få som åker kollektivt och det blir därmed svårt att få god turtäthet.