Snö och halka

När snön och halkan kommer ska Teknisk service tillsammans med entreprenörerna snöröja eller halkbekämpa 21 mil gator och vägar, nio mil gång- och cykelväg samt 65 000 kvadratmeter parkeringar och torg.

Teknisk service ansvarar för snöröjningen i våra tätorter och på kommunens vägar och torg, men det är Trafikverket som ansvarar för riksvägarna.

Prioritering i enlighet med visionen

Lerums kommun har en uttalad vision om att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Som ett led i arbetet för att nå visionen ska följande ytor prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning:

  • Backsväng
  • GC-vägar
  • Gångbanor
  • Parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafikplaster
  • Lokalvägar
  • Handskottning av kollektivtrafikytor, gångstråk till kollektivtrafikytor, övergångsställen, trappor och ramper

Dessa prioriteringar gäller generellt som standard. Det kan göras en annan prioritering om det anses lämpligt.

Åtgärdstider vid normalsnöfall

Snö och halka kan uppträda mycket olika, till exempel våta vägbanor som fryser, blöt eller torr snö beroende på temperatur, molnigt eller klart väder men också var i kommunen du bor. Man måste också ta hänsyn till hur länge nederbörden väntas hålla på, när temperaturomslag är att vänta och så vidare. Därför är de värden och tider som anges bara en vägledning om de tider våra entreprenörer har på sig efter det att de "ringts ut".

Inte dygnet-runt arbete

Beredskapsledaren bestämmer när utryckning sker mot bakgrund av SMHI:s väderprognoser (med möjlighet att konsultera meteorolog) och egna stickprovskontroller. När personalen kan ringas ut påverkas också av EUs arbetstidslag som reglerar minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod, veckovila osv. I praktiken kan det innebära förskjutning av arbetstiden för den personal som haft ett långt arbetspass dagen eller kvällen innan.  

Gång- och cykelvägar

(vissa gångvägar underhålls inte vintertid)
• Halkbekämpningen avslutas inom fem timmar
• Plogning startar när snödjupet nått tre - sex centimeter.

Målet är att det ska vara klart senast tio timmar efter det slutat att snöa.

Körbanor och större leder

(till exempel Brovägen, Gråbovägen, Göteborgsvägen)
• Halkbekämpningen avslutas inom två - fem timmar
• Plogning startar när snödjupet nått tre - fem centimeter.

Målet är att det ska vara klart senast sex timmar efter att det har slutat snöa.

Lokalvägar

(till exempel Gamla vägen, Kring Alles väg och liknande bostadsgator)
• Halkbekämpningen avslutas inom åtta timmar
• Plogning startar när snödjupet nått fyra - åtta centimeter.

Målet är att det ska vara klart senast tio timmar efter det slutat att snöa.

Några fakta om vinterväghållningen

En normalinsats innebär att hela vintervägnätet plogas och halkbekämpas med flis eller salt och att specifika platser handskottas. Volymer och kostnader gäller för både verksamheten i egen regi och på entreprenad.

Nyckeltal "normalinsats"

Enhet

Antal maskiner 18 styck
Saltåtgång  cirka 12 ton/insats
Flisåtgång cirka 220 ton/insats (ca 5,5 kilo/invånare)
Kostnad per normalinsats   cirka 250 000 kronor/insats
Kostnad per kilometer/insats cirka 800 kronor/kilometer

 

Flis

På alla bostadsgator används nu flis mot halka som ett mer miljövänligt alternativ medan bussgator och större leder halkbekämpas med salt.
På återvinningscentralen Hultet, kan du hämta flis till din trappa eller infart (max 2 hinkar per hushåll). Önskas större mängder flis hänvisas du till leverantörer av krossprodukter.
De gröna sandlådor som står utställda i vårt vägnät är endast till för punktinsatser och halkbekämpning vid just den backen eller plats som lådan står.

Flisen återanvänds

80 procent av all den flis som läggs ut på vägarna tas upp och 60 procent återanvänds. Flisen som ska återanvändas harpas och blandas upp med ny flis innan den läggs ut på våra vägar igen. Flisen som inte används till halkbekämpning används som fyllnadsmaterial.

Busshållplatser och väderskydd

Busshållplatser och väderskydd prioriteras för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Dessa snöröjs dock inte under helger.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och röja bort snö som plogats för grindar, garageinfarter eller liknande. Brevlådan ska också vara tillgänglig för tidningsbud och brevbärare.

Fastighetsägaren är också skyldig se till att is och snö inte rasar ner från tak och skadar person eller egendom. Dessutom ska rännstensbrunnar som ligger i gatan utanför fastigheten hållas fria från is, snö, sten, grus och annat skräp.

Hjälp att skotta snö

Pensionärer kan mot betalning få hjälp med snöröjning. Kontakta Naturarbetsgruppen på sektor Stöd- och omsorg, telefon 0302-52 15 99.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker vid stora snömängder efter de mest trafikerade gatorna med mycket gångtrafik, och då i regel på bara en sida av gatan.

Sophämtning vintertid

För att sophämtningen ska fungera behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. Om Renova ska hinna tömma alla kärl under en arbetsdag måste dragvägen vara snöröjd och vid behov också sandad. Det gäller hela vägen fram till kärlet och hela kärlets bredd. Detta gäller dig som betalar för dragväg. I annat fall ska kärlet som vanligt stå vid farbar väg, med handtaget ut mot vägen. Om det inte finns tid för skottning eller om sanden skulle vara slut, kan du naturligtvis själv dra fram kärlet till vägen så att våra renhållares arbete underlättas och ditt kärl kan hämtas.

Varje enskild renhållare har ansvaret att bedöma om ditt kärl kan tömmas eller inte. Vid de tillfällen då Renova inte kan tömma kärlet på grund av utebliven snöröjning lämnas ett meddelande i din brevlåda. I dessa fall töms ditt kärl vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Du kan naturligtvis också beställa en extratömning kontakta kommunens kundcenter KomIn på telefonnummer: 0302 - 52 10 00 alternativt genom e-postadressen kommun@lerum.se. Det kostar 213 kronor + viktavgift.

Vårsopning

Upptagning av den flis som använts på kommunens gator, torg och parkeringar ska vara slutförd senast 15 maj.

Här finns information om hur du gör felanmälan som berör snöröjning eller sopning av mark och vägar som kommunen ansvarar för.