Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vinterväghållning

Teknisk service ansvarar för snöröjning och halkbekämpning i våra tätorter och på kommunens vägar och torg. Mellan slutet oktober till slutet mars är vi i vinterberedskap och följer väderprognos, temperatur och halkrisk för att kunna sätta in insatser.

När snön och halkan kommer ska vägenheten på Teknisk service tillsammans med entreprenörerna snöröja eller halkbekämpa 21 mil gator och vägar, nio mil gång- och cykelvägar samt 65000 kvadratmeter parkeringar och torg.

Trafikverket ansvarar för europavägar, riksvägar och länsvägar.

Vad innebär vinterväghållning? 

Vinterväghållning innehåller både snöplogning och halkbekämpning, men kan användas som åtgärder var för sig. På bostadsgator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser med mera använder kommunen stenflis mot halka. Det är ett mer miljövänligt alternativ medan bussgator och större leder halkbekämpas med salt.

En normalinsats innebär att hela vintervägnätet plogas och halkbekämpas med flis eller salt och att specifika platser handskottas.

Nyckeltal per normalinsats

Nyckeltalen visar siffror för en normalinsats, sammanräknat vår egen regi och entreprenörerna. 

Antal maskiner                       30 stycken

Saltåtgång                             cirka 12 ton

Flisåtgång                              cirka 220 ton (cirka 5,5 kilo per invånare)

Vi hanterar vinterväglaget enligt vår vision

Lerums kommun har en uttalad vision om att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Som ett led i arbetet för att nå visionen ska följande ytor prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning:

 1. Backar
 2. Gång- och cykelbanor
 3. Parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafikplatser
 4. Lokalvägar, villagator och mindre vägar
 5. Busshållplatser, gångstråk till busshållplatser, övergångsställen, trappor och ramper.
 • Körbanor och större leder som saltas körs samtidigt som ovan punkter.

 • Samtidigt tar även Trafikverket hand om sina vägar i sin prioritetsordning.  

 • Parkeringsplatser snöröjs i samband med lokalvägar. Men parkeringsplatserna tas oftast sist i insatsen, och ofta på natten när det brukar vara färre bilar parkerade.

Generellt gäller dessa prioriteringar, men andra bedömningar kan göras om väderförhållandena kräver det.

Faktorer som styr vilka åtgärder som görs vid snö och halka

Snö och halka kan uppträda mycket olika. Vid insatser behöver bland annat hänsyn tas till hur länge snöfallet väntas hålla på, vilka mängder som beräknas falla eller när temperaturomslag förväntas. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är:

 • Att våta vägbanor kan frysa till 
 • Snön påverkas av temperaturen och kan få olika struktur
 • Om det är molnigt eller klart väder
 • Lokala variationer, till exempel höglänt terräng

Tiderna nedan för åtgärder vid snö och halka är därför bara en uppskattning över hur lång tid våra entreprenörer har på sig att åtgärda kommunens vägbanor.

Beredskapsledaren bestämmer när halkbekämpningen ska påbörjas. Detta görs mot bakgrund av SMHI:s väderprognoser och egna stickprovskontroller. Det finns även möjlighet att konsultera meteorolog.

Personalens arbetstid påverkas av EU:s arbetstidslag som reglerar minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod, eller den reglerade veckovilan. I praktiken kan det innebära att arbetstiden förskjuts för den personal som haft ett långt arbetspass dagen eller kvällen innan.  

Tider för insatser

Backar

 • Halkbekämpningen avslutas inom fyra timmar efter att insatsen har påbörjats
 • Plogning startar när snödjupet nått fyra til åtta centimeter. Målet är att det ska vara klart senast sex timmar efter det slutat att snöa.

Gång- och cykelvägar

 • Halkbekämpningen avslutas inom fem timmar efter att insatsen har påbörjats
 • Plogning startar när snödjupet nått tre till sex centimeter. Målet är att det ska vara klart senast sex timmar efter det slutat att snöa.

Körbanor och större leder

 • Halkbekämpningen avslutas inom två till fem timmar efter att insatsen har påbörjats
 • Plogning startar när snödjupet nått tre till fem centimeter. Målet är att det ska vara klart senast sex timmar efter att det har slutat snöa.

Lokalvägar, villagator och mindre vägar

 • Halkbekämpningen avslutas inom åtta timmar
 • Plogning startar när snödjupet nått fyra till åtta centimeter. Målet är att det ska vara klart senast tio timmar efter det slutat att snöa.

Observera att mer snö krävs för att lokalvägarna ska plogas till skillnad för körbanor och större leder.

Busshållplatser och väderskydd

Busshållplatser och väderskydd prioriteras för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Flis

Du är välkommen att hämta flis till din trappa eller infart, max 2 hinkar per hushåll, på återvinningscentralen Hultet, vid dessa återvinningsstationer eller våra egna flisupplag: 

 • Annekärr, längst ner på Låddegårdsvägen
 • Floda, återvinningsstationen, Stationsvägen
 • Gråbo, fjärrvärmeverket eller Monvägen
 • Lerum, bakom vårdcentralen jämte återvinningsstationen, Göteborgsvägen
 • Olstorp, Solrosvägen/Olstorpsvägen
 • Sjövik, Järns väg/Sverigeleden
 • Stannum, Benelyckevägen
 • Stenkullen, återvinningsstationen, parkeringen Endorfin
 • Tollered, återvinningsstationen

De gröna sandlådor som står utställda runtom i kommunen är endast till för punktinsatser och halkbekämpning vid just den backen eller plats som lådan står.

Önskas större mängder flis hänvisas du till leverantörer av krossprodukter.

Flisen återanvänds

80 procent av all den flis som läggs ut på vägarna tas upp och 60 procent återanvänds. Flisen som ska återanvändas silas och blandas upp med ny flis innan den läggs ut på våra vägar igen. Flisen som inte används till halkbekämpning används som fyllnadsmaterial.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och röja bort snö som plogats för grindar, garageinfarter eller liknande. Brevlådan ska också vara tillgänglig för tidningsbud och brevbärare.

Fastighetsägaren är också skyldig se till att is och snö inte rasar ner från tak och skadar person eller egendom. Dessutom ska rännstensbrunnar som ligger i gatan utanför fastigheten hållas fria från is, snö, sten, grus och annat skräp.

Hjälp att skotta snö

Pensionärer kan mot betalning få hjälp med snöröjning. Kontakta Naturarbetsgruppen på sektor Stöd och omsorg, telefon 0302-52 15 99.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker vid stora snömängder utefter de mest trafikerade gatorna med mycket gångtrafik, och då i regel på bara en sida av gatan.