Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vinterväghållning

Teknisk service ansvarar för snöröjningen i våra tätorter och på kommunens vägar och torg. Trafikverket ansvarar för riksvägarna. Här kan du läsa om vad vinterväghållning innebär, och vilka prioriteringar och insatser kommunen gör vid snö och halka.

När snön och halkan kommer ska Teknisk service tillsammans med entreprenörerna snöröja eller halkbekämpa 21 mil gator och vägar, nio mil gång- och cykelvägar samt 65000 kvadratmeter parkeringar och torg.

Vad innebär vinterväghållning? 

Vinterväghållning innehåller både snöplogning och halkbekämpning, men kan användas som åtgärder var för sig. På alla bostadsgator använder kommunen flis mot halka, eftersom det är ett mer miljövänligt alternativ medan bussgator och större leder halkbekämpas med salt.

En normalinsats innebär att hela vintervägnätet plogas och halkbekämpas med flis eller salt och att specifika platser handskottas. Nedanstående tabell visar de volymer och kostnader som gäller för både verksamhetens egen regi och för entreprenören vid en normalinsats.

Nyckeltal "normalinsats"

 

Antal maskiner 22 styck
Saltåtgång  cirka 12 ton/insats
Flisåtgång cirka 220 ton/insats (ca 5,5 kilo/invånare)
Kostnad per normalinsats   cirka 250 000 kronor/insats
Kostnad per kilometer/insats cirka 800 kronor/kilometer

 

Vi hanterar vinterväglaget enligt Lerums kommuns vision

Lerums kommun har en uttalad vision om att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Som ett led i arbetet för att nå visionen ska följande ytor prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning:

  • Backar
  • Prioriterade gång- och cykelbanor
  • Gångbanor
  • Parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafikplatser
  • Lokalvägar, villagator och mindre vägar
  • Busshållplatser, gångstråk till busshållplatser, övergångsställen, trappor och ramper.

Generellt gäller dessa prioriteringar, men andra bedömningar kan göras om väderförhållandena kräver det.

Faktorer som styr vilka åtgärder som görs vid snö och halka

Snö och halka kan uppträda mycket olika. Vid insatser behöver behöver bland annat hänsyn tas till hur länge snöfallet väntas hålla på, vilka mängder som beräknas falla eller när temperaturomslag förväntas. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till är:

  • Att våta vägbanor kan frysa till 
  • Snön påverkas av temperaturen och kan få olika struktur
  • Om det är molnigt eller klart väder
  • Var i kommunen du bor

Tiderna för åtgärder vid snö och halka är därför bara en uppskattning över hur lång tid våra entreprenörer har på sig att åtgärda kommunens vägbanor.

Beredskapsledaren bestämmer när halkbekämpningen ska påbörjas. Detta görs mot bakgrund av SMHI:s väderprognoser och egna stickprovskontroller. Det finns även möjlighet att konsultera meteorolog.

Personalens arbetstid påverkas av EU:s arbetstidslag som reglerar minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod, eller den reglerade veckovilan. I praktiken kan det innebära att arbetstiden förskjuts för den personal som haft ett långt arbetspass dagen eller kvällen innan.  

Olika insatser för olika vägbanor och gångstråk

Gång- och cykelvägar

Efter politiskt beslut är det vissa gång- och cykelbanor som inte underhålls vintertid.

• Halkbekämpningen avslutas inom fem timmar efter att insatsen har påbörjats
• Plogning startar när snödjupet nått tre - sex centimeter.

Målet är att det ska vara klart senast tio timmar efter det slutat att snöa.

Körbanor och större leder

Exempel: Brovägen, Gråbovägen, Göteborgsvägen
• Halkbekämpningen avslutas inom två - fem timmar efter att insatsen har påbörjats
• Plogning startar när snödjupet nått tre - fem centimeter.

Målet är att det ska vara klart senast sex timmar efter att det har slutat snöa.

Lokalvägar

Exempel Gamla vägen, Kring Alles väg och liknande bostadsgator
• Halkbekämpningen avslutas inom åtta timmar
• Plogning startar när snödjupet nått fyra - åtta centimeter.

Målet är att det ska vara klart senast tio timmar efter det slutat att snöa.

Observera att mer snö krävs för att lokalvägarna ska plogas till skillnad för körbanor och större leder.

Busshållplatser och väderskydd

Busshållplatser och väderskydd prioriteras för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. Dessa snöröjs dock inte under helger.

Flis

På återvinningscentralen Hultet, kan du hämta flis till din trappa eller infart (max 2 hinkar per hushåll). Önskas större mängder flis hänvisas du till leverantörer av krossprodukter.
De gröna sandlådorna som står utställda runtom i kommunen är endast till för punktinsatser och halkbekämpning vid just den backen eller plats som lådan står. För att se var lådorna står utplacerade, se länken till vänster Här kan du hämta flis.

Flisen återanvänds

80 procent av all den flis som läggs ut på vägarna tas upp och 60 procent återanvänds. Flisen som ska återanvändas silas och blandas upp med ny flis innan den läggs ut på våra vägar igen. Flisen som inte används till halkbekämpning används som fyllnadsmaterial.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och röja bort snö som plogats för grindar, garageinfarter eller liknande. Brevlådan ska också vara tillgänglig för tidningsbud och brevbärare.

Fastighetsägaren är också skyldig se till att is och snö inte rasar ner från tak och skadar person eller egendom. Dessutom ska rännstensbrunnar som ligger i gatan utanför fastigheten hållas fria från is, snö, sten, grus och annat skräp.

Hjälp att skotta snö

Pensionärer kan mot betalning få hjälp med snöröjning. Kontakta Naturarbetsgruppen på sektor Stöd och omsorg, telefon 0302-52 15 99.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker vid stora snömängder efter de mest trafikerade gatorna med mycket gångtrafik, och då i regel på bara en sida av gatan.

Här finns information om hur du gör felanmälan som berör snöröjning eller sopning av mark och vägar som kommunen ansvarar för.