Parker och lekplatser

Att leka är att lära sig om livet. I sandlådan, skogsdungen och klätterställningen utvecklar vi vår motorik och lär oss att interagera med andra. Upptäckarlust och nyfikenhet är centralt och ska stimuleras av lekplatsens utformning och innehåll.

I Lerums kommun finns många olika lekplatser, några är små och andra är stora, vissa har många lekredskap och andra har färre och lekplatserna uppmuntrar både till livlig och mer stilla lek. Det finns många olika behov att möta och en lekplats ska vara tillgänglig. Alla ska känna sig välkomna. Du finner en lista på alla lekplatser nederst.

Lerums kommun har även en felanmälans-app: Felanmälan Lerum.

Parkenhetens ansvar

Kommunen utformar och sköter allmänna platser med miljötänk så att invånarna kan känna trivsel och trygghet. Arbetet innebär att ta hand om gatuplanteringar, träd och rabatter på torgen i Lerum, Gråbo och Sjövik (fastighetsägaren underhåller torget i Floda) samt skötsel av det gröna på Aludden, Lerådalens naturreservat, Nyebroparken, Tingshusparken och Åparken. Blommor planteras i rabatter, i urnor på torgen och i refuger och rondeller.

Plantering och skötsel med miljötänk

Parkenheten väljer: 

  • ekologiska växter, plantjord och gödsel
  • i stor omfattning växter för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (exempelvis växter som drar till sig bin och fjärilar)
  • att rensa i ogräs i planteringar manuellt, om behov finns på hårdgjorda ytor används ättiksyra

Som 70 fotbollsplaner

Teknisk service klipper 470 000 kvadratmeter gräs, en yta som motsvarar cirka 70 fotbollsplaner. Dessutom ska 2 000 träd beskäras och skötas och man röjer och gallrar sjöar och åar intill bostadsområden.

Lekplatser

Varje år besiktigas utrustningen på de 39 lekplatserna enligt EU-standard. Lekredskapen repareras eller byts ut och sandytorna kompletteras. För att se var kommunens lekplatser finns kan du klicka på "Adress till lekplatser i Lerums kommun" under Ladda hem nedan.

Lerådalens naturreservat

Parkenheten sköter om Lerådalens naturreservat som ligger i Leråns dalgång mellan Lerum och Stenkullen. Klicka på länken längst ner på sidan om du vill läsa mer.

Växtrum

Parkenheten tar också hand om Lerum kommuns gröna evenemang, Växtrum som på sikt är tänkt att bli kommunens största och mest synliga satsning. Klicka på länken längst ner på sidan om du vill läsa mer.

Offentlig renhållning

Den offentliga renhållningen, som tömning av papperskorgar och hundlatriner på torg och i centrumområden utförs av Teknisk service.

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor ansvarar för den egna skötseln av grönytor och renhållningen på skolan.

Nyckeltal

Parkmark (torg, gräsmattor med mera)

470.000 kvm (kvadratmeter)

Natur- och skogsmark

1.100.000 kvm

Rabatt- och planteringsytor

17.400 kvm

Träd

2.000 styck

Lekplatser

39 styck

Planteringar i rondeller

10 styck