Cyklisterna räknade

Vid tre mättillfällen - april, september och december räknas antalet cyklister vid Stationsvägen nära bron över järnvägen och E20 samt Brobacken/Wamme Bro. Dessutom har antalet parkerade cyklar räknats på valda parkeringsplatser i anslutning till stationen vid ett visst klockslag på vardagar under samma mätperiod.

Syftet med mätningen är att göra en nulägesstudie för att se om eventuella framtida åtgärder får synliga effekter för cyklandet.

Ett diagram med årets mätningar kan du ladda ner under rubriken nedan.