Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trafikanordningsplan

För väg- eller gatuarbeten som ska utföras på kommunal mark ska en trafikanordningsplan upprättas av utföraren, i god tid innan arbetet påbörjas.

Trafikanordningsplan kallas ofta för en TA-plan. För väg eller gatuarbeten som ska utföras på kommunal mark, ska en trafikanordningsplan upprättas av utföraren. Ansökan ska inkomma till sektor samhällsbyggnad minst två veckor innan förväntad start. 

Här följer lite mer information om TA-plan:  

  • Trafikanordningsplanen beskriver vilka skyltar, avstängningar och vägmärken som ska användas, eventuell hastighetsbegränsning och placering av trafikanordningarna.
  • Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas.
  • Utmärkning av väg- och gatuarbeten ska i första hand ske utifrån typexempel från trafikanordningsplaners exempelsamling.
  • Vid upprättande av en trafikanordningsplan ska särskild hänsyn tas till de oskyddade och funktionshindrade trafikanterna.
  • Vägmärken och övriga trafikanordningar ska hållas hela, rena, rättvända och väl synliga under hela den tid projektet pågår. Dessa ska också fortlöpande anpassas till arbetets förändringar.
  • Minst två veckor innan vägarbetet börjar ska Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan för arbete på väg, skickas till ta-planer@lerum.se, Lerums kommun för granskning och godkännande.
  • Godkänd trafikanordningsplan förvaras hos Samhällsbyggnad och kopia ska finnas på den aktuella arbetsplatsen.