Säkerhet vid arbete på väg

För väg- eller gatuarbeten som ska utföras på kommunal mark ska en trafikanordningsplan upprättas av utföraren, i god tid innan arbetet påbörjas.

  • Trafikanordningsplanen beskriver vilka skyltar, avstängningar och vägmärken som ska användas, eventuell hastighetsbegräsning och placering av trafikanordningarna.
  • Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas.
  • Utmärkning av väg- och gatuarbeten ska i första hand ske utifrån typexempel från trafikanordningsplaner exempelsamling.
  • Vid upprättande av en trafikanordningsplan ska särskild hänsyn tas till de oskyddade och funktionshindrade trafikanterna.
  • Vägmärken och övriga trafikanordningar ska hållas hela, rena, rättvända och väl synliga under hela den tid projektet pågår. Dessa ska också fortlöpande anpassas till arbetets förändringar.
  • Minst två veckor innan vägarbetet börjar ska Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan för arbete på väg, lämnas in till trafikingenjören på Samhällsbyggnad, Lerums kommun för granskning och godkännande.
  • Godkänd trafikanordningsplan förvaras hos Samhällsbyggnad och kopia ska finnas på den aktuella arbetsplatsen.